Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Afaza: Γι’ αυτό σου λέω, αυτός ο κόσμος θα αλλάξει…

…θα είναι δύσκο­λο αρχι­κά μα μετά θα μας ταιριάξει
Για το καλό όλων και όχι μόνο το δικό μου
(στί­χοι του τραγουδιού)

Το Manifesto εγκαι­νιά­ζει τη νέα σεζόν με την κυκλο­φο­ρία ενός digital single από τον Afaza, μέλος των Rebellion connexion σε παρα­γω­γή του Drugitiz: «Οι τελευ­ταί­οι από εμάς»

Δελ­τίο Τύπου

Λένε ότι Τέχνη ξεκι­νά­ει εκεί που τελειώ­νει η χρη­στι­κό­τη­τα, οτι­δή­πο­τε μπο­ρεί να σε βοη­θή­σει να κάνεις βήμα­τα προς την κατα­νό­η­ση του κόσμου, του εαυ­τού σου και βοη­θά­ει στη δια­δι­κα­σία της συναι­σθη­μα­τι­κής και αισθη­τι­κής σου καλ­λιέρ­γειας. Δε θα διαφωνήσουμε.

Και αν την καλή Τέχνη την εκτι­μάς, την Τέχνη που σου δίνει το κάτι παρα­πά­νω συναι­σθη­μα­τι­κά και νοη­τι­κά, την κάνεις και τρα­γού­δι. Ο Afaza απ’τους Rebellion Connexion μέσα απο την εμπει­ρία του σαν gamer, βρή­κε όλα αυτά και κάτι παρα­πά­νω στον τίτλο της Naughty Dog,  “Τhe Last of us”. Η επα­φή με την Τέχνη της επο­χής μας, μιας επο­χής τόσο ταραγ­μέ­νης, παρα­μέ­νει πάντα ένα ανοι­χτό στοί­χη­μα στο αν και κατα πόσο θα μπο­ρέ­σει να εκφρά­σει αυτό που συμ­βαί­νει στον έξω κόσμο, στη ζωή του δέκτη της. Και το TLoU το κάνει τόσο καλά, που μπο­ρεί με τη σει­ρά του και να εμπνεύσει.

Όπως λοι­πόν ο Joel και η Ellie, έτσι και ο κάθε άνθρω­πος που έχει μπρο­στά του τον αγώ­να της επι­βί­ω­σης, ειδι­κά μέσα στους δύσκο­λους και­ρούς της κρί­σης που περ­νά­ει η κοι­νω­νία μας τα τελευ­ταία χρό­νια,  είναι που του δίνε­ται η δυνα­τό­τη­τα να χτί­ζει σχέ­σεις που τον κάνουν πιο δυνα­τό και ολο­κλη­ρω­μέ­νο, δημιουρ­γώ­ντας αυτή την όμορ­φη συντρο­φι­κή σχέ­ση που σε κάνει να μην βλέ­πεις τον δύσκο­λο δρό­μο άλλα το ευχά­ρι­στο τέλος του. Για­τί στο τέλος αυτό είναι και το μόνο που έχει σημα­σία. Και το ταξί­δι που έχου­με ήδη ξεκι­νή­σει, έχου­με σκο­πό να το τελειώ­σου­με και ας μεί­νου­με οι τελευ­ταί­οι απο εμάς…

Οι στί­χοι του τρα­γου­διού όπως και η ερμη­νεία είναι απ’ τον Afaza ενώ η μου­σι­κή παρα­γω­γή είναι από τον Drugitiz βασι­σμέ­νη πάνω στο soundtrack του ”The Last of us” του Gustavo Santaolalla.

Το lyric video όπως και η μίξη του τρα­γου­διού είναι του Numberless.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο