Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Airbnb: «Κοιμηθείτε δίπλα στη Φύση» …στο «House Of The Exiles» (του καπετάνιου Άρη)

✔️  Exiles privet area sleep in the nature  «The House Of The Exiles» Gavdos 

✔️ Ιδιω­τι­κό δωμά­τιο — κατά­λυ­μα σε φάρ­μα 1 υπνο­δω­μά­τιο — 1 κρε­βά­τι — 0  [null]  μπά­νια — Εξαι­ρε­τι­κή τοποθεσία
Το 100% των πρό­σφα­των επι­σκε­πτών αξιο­λό­γη­σε την τοπο­θε­σία με 5 αστέρια.
✔️ (url hidden) Sleep out in the nature, in a bed under a mosquito net and a great starry sky safe and 11sqm privet land full of green .. Our place is close to restaurants and dining, great views, parks, and art and culture. You’ll love Gavdos because of the views, the kitchen, and the coziness. Is good for friends who love nature and pets cost per person is a participation cost to contribute at the presarvation of the privet area.

Ξαπλώ­στε έξω στη φύση, σε ένα κρε­βά­τι με κου­νου­πιέ­ρα κάτω από έναν απέ­ρα­ντο ένα­στρο ουρα­νό, ασφα­λείς σε 11τμ ιδιω­τι­κή κατα­πρά­σι­νη γη. Κοντά σε εστια­τό­ρια πανο­ρα­μι­κή θέα, πάρ­κα, στην τέχνη και στον πολι­τι­σμό. Θα αγα­πή­σε­τε τη Γαύ­δο για τη φύση της, την κου­ζί­να της και την άνε­ση. Συνι­στά­ται για τους φίλους που αγα­πούν τη φύση με συμ­βο­λι­κό το κόστος των κατοι­κί­διων, ίσα-ίσα μια συμ­με­το­χή στη δια­τή­ρη­ση της ιδιω­τι­κής περιοχής.

Γαύδος 2019Our place is a historical place with an amazing building made of wood and stones… with great nature all around… a fantastic view and great blue green safe waters … ένας ιστο­ρι­κός τόπος σε ένα κατα­πλη­κτι­κό κτί­ριο από ξύλο και πέτρα … με φυσι­κό κάλ­λος παντού … μια φαντα­στι­κή θέα και γαλα­ζο­πρά­σι­να ασφα­λή νερά …
Πρό­σβα­ση επι­σκε­πτών: Visitors house of the exiles in the nature can use sowers — open place we have for a kitchen our open library the gardens …and our coffee — dinner place… Επι­κοι­νω­νή­στε με τον οικοδεσπότη
Παρο­χές: Κου­ζί­να — Wifi — Δωρε­άν ιδιω­τι­κός χώρος στάθ­μευ­σης στις εγκα­τα­στά­σεις / Κου­τί πρώ­των βοη­θειών / Ανι­χνευ­τής καπνού &
ανι­χνευ­τής μονο­ξει­δί­ου του άνθρα­κα: Μη δια­θέ­σι­μα (sic!)
Διαρ­ρύθ­μι­ση ύπνου: Υπνο­δω­μά­τιο 1 — 1 στρώ­μα δαπέδου
Προ­σβα­σι­μό­τη­τα: Ευρείς διά­δρο­μοι  —  Δια­θε­σι­μό­τη­τα … (τον Αύγου­στο [0] ‑δεν υπάρχει)

  • Προς 17 ευρώ τη βραδιά…

Σε του­ρι­στι­κό κατά­λυ­μα έχει μετα­τρα­πεί το σπί­τι που έχτι­σε ο Άρης Βελου­χιώ­της και άλλα μέλη ΚΚΕ, όταν εξο­ρί­στη­καν στη Γαύ­δο, τη δεκα­ε­τία του ΄30. Παρό­τι υπάρ­χει από­φα­ση του υπουρ­γεί­ου Πολι­τι­σμού από το 1999, σύμ­φω­να με την οποία έχει χαρα­κτη­ρι­στεί «ιστο­ρι­κό δια­τη­ρη­τέο μνη­μείο», το κτί­ριο αρχι­κά είχε γίνει κάτι σαν καφε­νείο, μετά ταβέρ­να και τελευ­ταία μισθώ­νε­ται μέσω Airbnb προς 17 ευρώ την ημέ­ρα. Δεν πέρα­σε ένας χρό­νος από την έκδο­ση εκεί­νης της από­φα­σης και άρχι­σαν οι κτι­ρια­κές επεμ­βά­σεις στο αρχι­κό κτί­σμα, όπως προ­σθή­κες δωμα­τί­ων και πέρ­γκο­λες, που έκα­ναν αγνώ­ρι­στο το «Σπί­τι του Άρη», με αλλα­γή χρή­σης στη συνέ­χεια. Και σαν να μην έφτα­νε αυτό, εδώ και λίγο και­ρό, το συγκε­κρι­μέ­νο κτί­ριο λει­τουρ­γεί ως ξενώ­νας, φιγου­ρά­ρο­ντας στην Airbnb (15€+2 προμήθεια…)

  • The House Of The Exiles”: Τονέο όνο­μα για το «σπί­τι του Άρη»

Στις 23 Οκτω­βρί­ου 1931, ο Άρης Βελου­χιώ­της μαζί με άλλα 70 μέλη και στε­λέ­χη του ΚΚΕ, μετα­φέρ­θη­κε για πρώ­τη φορά στη Γαύ­δο. Στο Σαρα­κή­νι­κο έμε­ναν κάποιοι εξό­ρι­στοι φυμα­τι­κοί και βαριά άρρω­στοι. Και όλοι μαζί, άρχι­σαν να συγκε­ντρώ­νουν πέτρες και χώμα και σιγά σιγά να χτί­ζουν το «σπί­τι» τους. Παρά το ότι δε διέ­θε­ταν εργα­λεία, το σπί­τι που έφτια­ξαν ήταν σαφώς καλύ­τε­ρο από τις κατοι­κί­ες των λιγο­στών κατοί­κων του νησιού και για αυτό το απο­κα­λού­σαν “παλά­τι”. Δίπλα στο σπί­τι οι εξό­ρι­στοι δημιούρ­γη­σαν ένα περι­βό­λι, φούρ­νο για να ψήνουν το ψωμί τους και έναν αυτο­σχέ­διο χει­ρό­μυ­λο. Το νησί λει­τούρ­γη­σε ως τόπος εξο­ρί­ας μέχρι το Μάιο του 1941. Κάποιοι δρα­πέ­τευ­σαν και κάποιοι άλλοι, διέ­φυ­γαν στην Κρή­τη, όπου αρκε­τοί πήραν μέρος τόσο στη Μάχη της Κρή­της όσο και στην Αντίσταση.

24 Αυγ 1933

Ριζο­σπά­στης-24-Αυγ-1933

Η Γαύ­δος, ένα από τα  ξερο­νή­σια όπου πέθα­ναν αρκε­τοί εξό­ρι­στοι κομ­μου­νι­στές από πεί­να, στε­ρή­σεις και αρρώ­στιες, σήμε­ρα έχει γίνει ελκυ­στι­κός προ­ο­ρι­σμός «εναλ­λα­κτι­κών δια­κο­πών» και έτσι, 88 χρό­νια μετά το “σπί­τι των εξό­ρι­στων” στο Σαρα­κή­νι­κο, το «Σπί­τι του Άρη», όπως έμει­νε στη μνή­μη των παλιών , βεβη­λώ­θη­κε ως «The House Of The Exiles», …«μια ξύλι­νη καλύ­βα με ένα στρώ­μα, μια καλύ­βα που καλύ­πτε­ται από διά­φο­ρα υλι­κά και κου­νου­πιέ­ρες …με την καλύ­τε­ρη θέα στον ωκε­α­νό και δρο­σιά από το θαλασ­σι­νό αερά­κι, απί­στευ­τα άνε­τη και χαλα­ρω­τι­κή… (και συνε­χί­ζει το σχό­λιο) Η τοπο­θε­σία είναι δίπλα στην παρα­λία και το σπί­τι δια­θέ­τει όλες τις βασι­κές παρο­χές που χρειά­ζε­στε. Όλοι είναι πολύ φιλό­ξε­νοι και θα σας κάνουν να αισθαν­θεί­τε σαν να μην θέλε­τε ποτέ να φύγε­τε! …δια­θέ­τει κατα­πλη­κτι­κό φαγη­τό και βιβλιοθήκη»


ΓΑΥΔΟΣ: Το «νησί του δια­βό­λου» τόπος εξο­ρί­ας των αλύ­γι­στων της ταξι­κής πάλης

Ονο­μά­στη­κε «Το νησί του θανά­του» ή «Το νησί του δια­βό­λου» για τις ιδιαί­τε­ρα σκλη­ρές συν­θή­κες και την από­λυ­τη απο­μό­νω­ση που βίω­σαν εκεί οι εξό­ρι­στοι αγω­νι­στές. Η Γαύ­δος απο­τέ­λε­σε τόπο εξο­ρί­ας και εξό­ντω­σης σε συν­θή­κες σκλη­ρής ταξι­κής πάλης, γρά­φτη­κε και εκεί μία από τις σελί­δες της προ­σφο­ράς και θυσί­ας των χιλιά­δων κομ­μου­νι­στών, για μια κοι­νω­νία χωρίς εκμε­τάλ­λευ­ση ανθρώ­που από άνθρωπο.

46653

Δυο συμ­φω­νη­τι­κά — το ένα με υπο­γρα­φή και του Αρη — για το σπί­τι του «Αρη Βελου­χιώ­τη» στο Σαρα­κή­νι­κο Γαύ­δου, μονα­δι­κή ιδιο­κτη­σία αγωνιστών

Δύο άγνω­στα, πολύ­τι­μα γρα­φτά ντο­κου­μέ­ντα, που, παρά την «ηλι­κία» τους, δια­τη­ρού­νται σε καλή κατά­στα­ση. Το πρώ­το είναι το Ιδιω­τι­κό Συμ­φω­νη­τι­κό, που δίνει το δικαί­ω­μα στους εξό­ρι­στους κομ­μου­νι­στές να χτί­σουν το δικό τους σπί­τι στη θέση Σαρα­κή­νι­κο της Γαύ­δου. Το δεύ­τε­ρο, επί­σης, Συμ­φω­νη­τι­κό καθιε­ρώ­νει την κατα­βο­λή ενοι­κί­ου απ’ τους εξό­ρι­στους και ορί­ζει ποιος θα εκμε­ταλ­λεύ­ε­ται τα προ­ϊ­ό­ντα του μικρού κήπου που δημιούρ­γη­σαν οι εξό­ρι­στοι. Με τον εντο­πι­σμό των δύο αυτών γρα­πτών ντο­κου­μέ­ντων, εμφα­νί­ζε­ται, για πρώ­τη φορά, η ιδιό­χει­ρη υπο­γρα­φή του Θανά­ση Κλά­ρα (Αρη Βελου­χιώ­τη), που υπάρ­χει στο συμ­φω­νη­τι­κό, μαζί με τις υπο­γρα­φές και των άλλων συνε­ξο­ρί­στων του.

  • Οι θυσί­ες των αγω­νι­στών εξο­ρί­στων έχουν τη δική τους λάμ­ψη κι έρχο­νται από πολύ μακριά, για να φωτί­ζουν αιώ­νια τους ηρω­ι­κούς αγώ­νες για προ­ο­δο και προκοπή:

Ιτζε­δίν και Καλ­πά­κι / βαθιά τιμημένα
και Ασσος και Γαύ­δος / που βάφτη­καν μ’ αίμα
Μας δίνουν θάρ­ρος / μας στέλ­νουν κραυγές
εμπρός αντι­φα­σί­στες / εμπρός κομμουνιστές…Επι­μέ­λεια  Ομά­δα ¡H.lV.S!

Επι­κοι­νω­νία — [ FaceBook |>1<|-|>2<| ] — Blog

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο