Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

All Greeks Festival στους δρόμους της Γάνδης

Ενα υπαί­θριο φεστι­βάλ  αφιε­ρω­μέ­νο στην Αρχαία Ελλη­νι­κή Τρα­γω­δία ξεκι­νά την 1η Μάη στην Γάν­δη και για οκτώ εβδο­μά­δες (έως 23 Ιου­νί­ου) η πρω­τεύ­ου­σα της βελ­γι­κής Φλά­δρας θα γεμί­σει με μια  «Παρέ­λα­ση Φωτιάς και Αφθο­νί­ας αφιε­ρω­μέ­νη στον Διό­νυ­σο, τον Έλλη­να θεό του κρα­σιού, της έκστα­σης και του αρχαί­ου θεάτρου».

Στο All Greeks Festival που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί με πρω­το­βου­λία του θεά­τρου NTGent της Γάν­δης, οι ερμη­νευ­τές θα βγουν στους δρό­μους της πόλης σε 32 σύγ­χρο­νες απο­δό­σεις και δια­σκευ­ές ελλη­νι­κών κλα­σι­κών έργων.

«Πρώ­τα η τέχνη, μετά η δου­λειά. Με αυτή την προ­τε­ραιό­τη­τα», είπαν οι διορ­γα­νω­τές — όπως μετα­δί­δει η ΕΡΤ - στην παρου­σί­α­ση του φεστι­βάλ την περα­σμέ­νη Τρίτη.Με βάση το αρχαιο­ελ­λη­νι­κό σχή­μα, πολ­λές παρα­στά­σεις θα ξεκι­νή­σουν με την ανα­το­λή του ηλί­ου, γύρω στις 6:00 ή 7:00. Οι εκδη­λώ­σεις είναι δωρε­άν για το κοινό.

Οι επα­να­δι­η­γή­σεις των κλα­σι­κών ελλη­νι­κών μύθων θα είναι συνυ­φα­σμέ­νες με τις σύγ­χρο­νες εμπει­ρί­ες και τη συμ­βο­λή των κατοί­κων της Γάν­δης σε συνερ­γα­σία με καλ­λι­τέ­χνες και ιδρύ­μα­τα όπως οι Milo Rau, Tiago Rodrigues, Olympique Dramatique και Toneelhuis, μετα­ξύ άλλων.

Τα Παιδιά της Μήδειας

Μια σύγ­χρο­νη και επί­και­ρη άπο­ψη για τη Μήδεια εξε­τά­ζουν σε βάθος τον ρόλο των παι­διών στο θέα­τρο τα «Παι­διά της Μήδειας». Σε μια από τις πιο βάναυ­σες ιστο­ρί­ες της λογο­τε­χνί­ας για την τρα­γι­κή μητέ­ρα που, σε πλή­ρη από­γνω­ση, σκο­τώ­νει τα παι­διά της, ο Milo Rau εστιά­ζει σε μια παι­δι­κή άπο­ψη για τον κόσμο. Με θέμα­τα που κυμαί­νο­νται από την οικο­γε­νεια­κή ιστο­ρία, την πρώ­τη αγά­πη και τον θάνα­το, «Τα παι­διά, κατα­δι­κα­σμέ­να στη σιω­πή στις κλα­σι­κές τρα­γω­δί­ες, επι­τέ­λους μπο­ρούν να μιλή­σουν αυτή τη φορά».

Η Ιφιγένεια

Μια ερμη­νεία της Ιφι­γέ­νειας εν Ταύ­ροις του Ευρι­πί­δη, η οποία απει­κο­νί­ζει θέμα­τα λατρεί­ας μιας «ανώ­τε­ρης» Ελλά­δας, θα στρέ­ψει το ενδια­φέ­ρον στο μέλ­λον της κλη­ρο­νο­μιάς της Γάν­δης. Στο Beyond the Worship, ο σκη­νο­θέ­της ρωτά τι θέλει να δια­τη­ρή­σει η πόλη για να περά­σει στις μελ­λο­ντι­κές γενιές και τι αντί­κτυ­πο έχει η ιστο­ρία της μετα­νά­στευ­σης και το αποι­κια­κό παρελ­θόν της πόλης.

Το κοι­νό θα έχει την ευκαυ­ρία να παρα­κο­λου­θή­σει μέχρι 32 παραστάσεις.
Δεί­τε ανα­λυ­τι­κά το πρό­γραμ­μα εδώ (επι­λέξ­τε γλώσ­σα αγγλικά).

Δεί­τε την Αντι­γό­νη, όπως τη εκλαμ­βά­νει ο Milo Rau, η οποία ταξί­δε­ψε στην Αμα­ζο­νία της Βρα­ζι­λί­ας γεφυ­ρώ­νο­ντας τις δύο αρχαί­ες ιστορίες:

Milo Rau | NTGent | Antigone in Amazonia | REF23

⚓®️ℹ️ Η Γάν­δη (ολλαν­δι­κά Gent, γαλ­λι­κά: Gand) είναι μία από τις αρχαιό­τε­ρες πόλεις του Βελ­γί­ου,  πρω­τεύ­ου­σα και μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της επαρ­χί­ας Ανα­το­λι­κής Φλάν­δρας και τρί­τη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη στη χώρα μετά τις Βρυ­ξέλ­λες και την Αμβέρ­σα. Η πόλη οικο­δο­μή­θη­κε ως καταυ­λι­σμός στη συμ­βο­λή των ποτα­μών Σκάλ­δη και Λυς περί τον 7ο αιώ­να και κατέ­λη­ξε τον Μεσαί­ω­να μια από τις μεγα­λύ­τε­ρες και πλου­σιό­τε­ρες πόλεις στη βόρεια Ευρώπη.
Σήμε­ρα απο­τε­λεί μια πολυά­σχο­λη πόλη με μεγά­λο λιμά­νι ενώ είναι και γνω­στή για το πανε­πι­στή­μιο της και συν­δέ­ε­ται με τη θάλασ­σα μέσω της Διώ­ρυ­γας Γάνδης-Τερνέζεν.

To φεστι­βάλ της Γάν­δης είχε κάνει _σαν σήμε­ρα το 2021 αφιέ­ρω­μα στο ελλη­νι­κό σινεμά

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο