Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αλλαγή θεατρικής σκηνής για το «Πού είναι η μάνα σου μωρή»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το έργο «Πού είναι η μάνα σου μωρή» της Δήμη­τρας Πέτρου­λα, με την Βέρα Κρού­σκα, σε θεα­τρι­κή δια­σκευή Σοφί­ας Αδα­μί­δου και σκη­νο­θε­σία – μου­σι­κή επι­μέ­λεια Ενκε Φεζολ­λά­ρι, μετα­κο­μί­ζει, από τις 19 Μαρ­τί­ου, στον Πολυ­χώ­ρο VAULT (Μελε­νί­κου 26, Γκά­ζι, Βοτα­νι­κός), για περιο­ρι­σμέ­νο αριθ­μό παραστάσεων.

Παρα­στά­σεις κάθε Παρα­σκευή στις 9 μμ και Σάβ­βα­το στις 7 μμ. Μέχρι 16 Απρι­λί­ου. Διάρ­κεια 60΄, χωρίς διά­λειμ­μα. Τιμές εισι­τη­ρί­ων γενι­κή είσο­δος 13 ευρώ, φοι­τη­τι­κό – συντα­ξιού­χοι 10 ευρώ.

Τα σκη­νι­κά – κοστού­μια είναι της Χρι­στί­νας Κωστέα. Φωτι­σμοί Ελί­ζα Αλε­ξαν­δρο­πού­λου. Παί­ζουν επί­σης: Ορνέ­λα Λού­τη και Αγά­πη Παπα­θα­να­σιά­δου. Φωτο­γρα­φί­ες: Σωτη­ρία Ψαρού, Κική Παπαδοπούλου. 

Εκεί­νο το κρύο πρω­ι­νό του Γενά­ρη του 1946, λίγα μέτρα έξω από το σπί­τι τους, δολο­φο­νού­νται ομα­δι­κά τα περισ­σό­τε­ρα μέλη της οικο­γέ­νειας Πέτρου­λα, από τις ένο­πλες συμ­μο­ρί­ες της “Χ”. Το τρί­χρο­νο κορι­τσά­κι της οικο­γέ­νειας που επέ­ζη­σε της σφα­γής  κατέ­γρα­ψε αργό­τε­ρα τα φοβε­ρά εκεί­να γεγο­νό­τα της εξό­ντω­σης της μάνας της, των αδελ­φιών της, των άλλων συγ­γε­νών της, σαν μνη­μό­συ­νο για τους σκο­τω­μέ­νους, σαν σιω­πη­λό μοι­ρο­λόι, σαν κλά­μα που στα­λά­ζει όμως από την ψυχή της ελπίδα.

Εβδο­μή­ντα χρό­νια μετά, το έργο είναι επί­και­ρο όσο ποτέ, και ανα­γκαίο για την απο­κα­τά­στα­ση της ιστο­ρι­κής αλή­θειας (της άρνη­σης της λήθης), σε μια επο­χή που ιδε­ο­λο­γι­κοί από­γο­νοί των παρα­πά­νω, επι­διώ­κουν μια συνει­δη­τή παρα­χά­ρα­ξη της ιστο­ρί­ας, εξυ­μνώ­ντας τους ως «πατριώ­τες».

Εβδο­μή­ντα χρό­νια μετά και γίνε­ται τρα­γι­κά επί­και­ρο, καθώς οι ιδε­ο­λο­γι­κοί από­γο­νοι των Ναζί προ­σπα­θούν να βρουν κοι­νω­νι­κά ερεί­σμα­τα, εκμε­ταλ­λευό­με­νοι την  εντει­νό­με­νη κρί­ση και τις συνέ­πειες της.

Τρα­γι­κά επί­και­ρο καθώς γινό­μα­στε μάρ­τυ­ρες του δρά­μα­τος των ανθρώ­πων που οι εμφύ­λιοι, οι ξένες επεμ­βά­σεις και οι πόλε­μοι στη Μέση Ανα­το­λή και την Αφρι­κή ξερι­ζώ­νουν από τον τόπο τους.

Πολυ­χώ­ρος VAULT

Μελε­νί­κου 26, Γκά­ζι, Βοτανικός

Πλη­σιέ­στε­ρος σταθ­μός μετρό: Κερα­μει­κός (8΄ περί­που με τα πόδια)

Τηλέ­φω­να: 213 0356472

(για τηλε­φω­νι­κές κρα­τή­σεις 11:00 – 14:00 και 17:00 ‑21:00)

Email: [email protected]

«Πού είναι η μάνα σου μωρή;» της Δήμη­τρας Πέτρουλα

Με την Βέρα Κρούσκα

Θεα­τρι­κή δια­σκευή Σοφία Αδαμίδου

Σκη­νο­θε­σία Ένκε Φεζολλάρι

Παί­ζουν επί­σης: Ορνέ­λα Λού­τη και Αγά­πη Παπαθανασιάδου.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο