Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Amazon»: Υποχρεώνει τους εργαζόμενους-σκλάβους να επαινούν την εταιρεία στο Twitter!

Ο εργα­σια­κός μεσαί­ω­νας στην γνω­στή και μη εξαι­ρε­τέα «Amazon» του πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χου Τζεφ Μπέ­ζος συνεχίζεται.…

Η «Amazon», που πρω­το­πο­ρεί στην εφαρ­μο­γή απάν­θρω­πων ρυθ­μών και συν­θη­κών εργα­σί­ας, που απα­γο­ρεύ­ει την συν­δι­κα­λι­στι­κή δρά­ση, προ­χώ­ρη­σε σε νέο αντερ­γα­τι­κό «επί­τευγ­μα»: Υπο­χρε­ώ­νει τους εργα­ζό­με­νους της να γρά­φουν θετι­κά σχό­λια για την εται­ρεία στα social media, απα­ντώ­ντας σε τυχόν αρνη­τι­κές κριτικές!

Οι πλη­ρο­φο­ρί­ες θέλουν την εται­ρεία να δίνει «μπό­νους»… δωρο­ε­πι­τα­γές των 50 δολα­ρί­ων στους εργα­ζό­με­νους προ­κει­μέ­νου να συμ­με­τέ­χουν σε καμπά­νια υπέρ της υστε­ρο­φη­μί­ας της «Amazon» στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα! Στο πλαί­σιο αυτό η πολυ­ε­θνι­κή έχει στή­σει ειδι­κούς λογα­ρια­σμούς ονό­μα­τι «Amazon FC Ambassador» τον οποίο δια­χει­ρί­ζο­νται εργα­ζό­με­νοι της εται­ρεί­ας, οι οποί­οι υπο­χρε­ώ­νο­νται να γρά­φουν tweets υπέρ της εταιρείας!

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κό πως μέσω αυτών των λογα­ρια­σμών η «Amazon» απα­ντά σε σχό­λια πελα­τών ή σε αρνη­τι­κές κρι­τι­κές προς την εται­ρεία για κακο­με­τα­χεί­ρι­ση του προ­σω­πι­κού της. Σε ερώ­τη­μα χρή­στη του Twitter εάν οι λογα­ρια­σμοί της «Amazon» δίνουν αυτο­μα­το­ποι­η­μέ­νες απα­ντή­σεις (robots) ή πρό­κει­ται για εργα­ζό­με­νους που πλη­ρώ­νο­νται για κάθε του­ϊ­τά­ρι­σμα, η απά­ντη­ση ήταν η εξής: «Δεν πλη­ρώ­νο­μαι για κάθε tweet. Πλη­ρώ­νο­μαι 15 δολά­ρια την ώρα, είτε απα­ντώ σε tweets είτε πακε­τά­ρο­ντας προ­ϊ­ό­ντα. Το κάνω αυτό 2 μέρες την εβδο­μά­δα» έγρα­ψε η «Audra- Amazon FC Ambassador».

Ένας άλλος εργα­ζό­με­νος της πολυ­ε­θνι­κής, απα­ντώ­ντας σε κρι­τι­κή για τις μεσαιω­νι­κές συν­θή­κες εργα­σί­ας, έγρα­ψε στο Twitter: «Εδώ που δου­λεύω δεν αισθά­νο­μαι πως με κακο­με­τα­χει­ρί­ζο­νται. Η ασφά­λεια και η υγεία μου απο­τε­λούν προ­τε­ραιό­τη­τα για τους προ­ϋ­στά­με­νούς μου. Μπο­ρώ να χρη­σι­μο­ποιώ κανο­νι­κή τουα­λέ­τα όταν το θέλω». Άλλη χρή­στης, με το λογα­ρια­σμό, «Hannah-Amazon FC Ambassador» έγρα­ψε: «Υπο­φέ­ρω από κατά­θλι­ψη και κάποια στιγ­μή ήθε­λα να παραι­τη­θώ απ’ τη δου­λειά. Όμως κατά­λα­βα πως ήταν δικό μου λάθος τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­ζα και όχι της Amazon». 

Τα παρα­πά­νω παρα­δείγ­μα­τα πιστο­ποιούν ότι πράγ­μα­τι η εται­ρεία του πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χου Μπέ­ζος — που υπο­χρε­ώ­νει τους εργα­ζό­με­νους να ουρούν σε μπου­κά­λια για να μην πηγαί­νουν τουα­λέ­τα — ανα­γκά­ζει εργα­ζό­με­νους να απα­ντούν σε αρνη­τι­κά σχό­λια, εκθειά­ζο­ντας ταυ­τό­χρο­να την «Amazon» στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα.

Αυτό είναι το πρό­σω­πο της «και­νο­το­μί­ας» που θαυ­μά­ζουν οι απα­ντα­χού απο­λο­γη­τές του σάπιου καπι­τα­λι­σμού και που θέλει τους εργα­ζό­με­νους ρομπότ χωρίς ανά­γκες και δικαιώ­μα­τα. Έτσι αντλού­νται τα τερά­στια κέρ­δη της Amazon, που μόνο στις ΗΠΑ ήταν 11 δισ. δολά­ρια το 2018, όχι μόνο χωρίς να πλη­ρώ­σει ούτε σεντ ομο­σπον­δια­κού φόρου, αλλά και με επι­στρο­φές φόρου 129 εκατ. δολα­ρί­ων το ίδιο έτος!

amazon 1

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο