Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«AMERICAN AIRLINES»: 25.000 εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους τον Οκτώβρη…

Περί­που 25.000 εργα­ζό­με­νους προει­δο­ποιεί η αερο­πο­ρι­κή εται­ρεία «American Airlines» ότι θα απο­λυ­θούν τον Οκτώ­βρη, επι­κα­λού­με­νη τη μεί­ω­ση της ζήτη­σης για αερο­πο­ρι­κές μετακινήσεις.

Επι­κα­λού­με­νες τη μεί­ω­ση της κίνη­σης των αερο­σκα­φών, οι αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες επι­δί­δο­νται σε ένα κρε­σέ­ντο απο­λύ­σε­ων, το οποίο βεβαί­ως περι­λαμ­βά­νει και σοβα­ρές ανα­διαρ­θρώ­σεις στο όνο­μα της «απο­φυ­γής των απο­λύ­σε­ων», όπως η δια­θε­σι­μό­τη­τα, η προ­σω­ρι­νή «παύ­ση» για δυο χρό­νια κ.λπ.  οι περι­κο­πές θα αφο­ρούν περί­που 10.000 αερο­συ­νο­δούς και φρο­ντι­στές, 4.500 υπαλ­λή­λους εδά­φους, 3.200 μηχα­νι­κούς και 2.500 πιλότους. american airlines logo

Οι αερο­πο­ρι­κές εται­ρεί­ες των ΗΠΑ έλα­βαν περί­που 25 δισ. δολά­ρια ως ομο­σπον­δια­κή ενί­σχυ­ση για «να καλύ­ψουν τη μισθο­δο­σία», με όρο να μην προ­χω­ρή­σουν σε απο­λύ­σεις έως το τέλος Οκτώβρη.
H  «American Airlines» πήρε 5,8 δισ.$ σε μετρη­τά και δάνεια, η «Delta Air Lines» έλα­βε 5,4 δισ. $ και η «United Airlines» 5 δισ. $.

Στον ίδιο δρό­μο με την «American Airlines», η «United Airlines» ενη­μέ­ρω­σε 36.000 εργα­ζό­με­νους ότι θα απο­λυ­θούν τον Οκτώ­βρη, ενώ η «Delta AirLines» έχει στεί­λει ενη­με­ρω­τι­κά σημειώ­μα­τα σε περισ­σό­τε­ρους από 2.000 πιλό­τους.
Μάλι­στα, στην «Delta» ήδη 17.000 εργα­ζό­με­νοι έχουν μπει στη δια­δι­κα­σία «απο­χώ­ρη­σης», η πλειο­ψη­φία των οποί­ων θα μπει σε προ­γράμ­μα­τα «οικειο­θε­λούς απο­χώ­ρη­σης».

american airlines

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από «Associated Press»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο