Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Απλά μαθήματα ανθρωπιάς

Γρά­φει ο Βασί­λης Κρί­τσας //

Πέρα από την επει­σο­δια­κή εξέ­λι­ξη του μεγά­λου ντέρ­μπι και τους πυκνούς καπνούς στο Καραϊ­σκά­κη, όπου ξανα­γυ­ρί­στη­κε το “Ορα­τό­της μηδέν” (όχι άλλο κάρ­βου­νο, μωρέ), το καλύ­τε­ρο αθλη­τι­κό στιγ­μιό­τυ­που του διη­μέ­ρου δεν ήρθε από τα γήπε­δα των επαγ­γελ­μα­τι­κών κατη­γο­ριών, αλλά από έναν αγώ­να τοπι­κής ερα­σι­τε­χνι­κής κατη­γο­ρί­ας στην Κρή­τη, μετα­ξύ του Αετού Ανω­γεί­ων και της Λίβας Ρεθύ­μνου. Πριν τη σέντρα, οι παί­κτες των δύο ομά­δων παρα­τά­χτη­καν στη σέντρα, κρα­τώ­ντας ένα πανό που έγρα­φε “καλο­δε­χού­με­νοι οι πρό­σφυ­γες”, περ­νώ­ντας ένα σπου­δαίο κι επί­και­ρο μήνυ­μα, ενά­ντια στον καλ­λιερ­γού­με­νο ρατσι­σμό και μισαν­θρω­πι­σμό. Το πιο σημα­ντι­κό όμως ήταν πως κατα­χει­ρο­κρο­τή­θη­καν από το κοι­νό των γηπε­δού­χων, που έχει οξυ­μέ­να αντι­φα­σι­στι­κά αντα­να­κλα­στι­κά. Όπως σημεί­ω­σε εξάλ­λου ο αντι­πρό­ε­δρος της τοπι­κής ομά­δας (που ανέ­βα­σε τη φωτο­γρα­φία στο προ­φίλ του σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύωσης):

Ανώ­γεια, Βιάν­νο, Κάντανο 
τα κάψαν οι Ναζί
φασί­στες δε χωρούνε
σε τού­το το Νησί!!!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο