Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Αποκλειστικό: Αυτοί είναι οι 4 νέοι υπουργοί της κυβέρνησης

Σύμ­φω­να με ασφα­λείς πηγές από κυβερ­νη­τι­κούς κύκλους εξα­σφα­λί­σα­με πρώ­τοι την είδη­ση για το ποια θα είναι η ντριμ-τιμ  των υπουρ­γών μετά τον ανα­σχη­μα­τι­σμό της κυβέρ­νη­σης. Είναι πρό­σω­πα που επι­λέ­χτη­καν ένας προς έναν, με πλού­σιο βιο­γρα­φι­κό και εμπει­ρία στο πώς να εφαρ­μό­ζουν τα μνημόνια…

Με αυτό το ευρη­μα­τι­κό βίντεο η ΚΝΕ σατι­ρί­ζει («τρο­λά­ρει» καλύ­τε­ρα) τον επι­κεί­με­νο (και πολυ­συ­ζη­τη­μέ­νο) ανα­σχη­μα­τι­σμό της κυβέρνησης:

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο