Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

AS Roma: Κεκαλυμμένα φασιστικά μηνύματα σε παγκόσμια τηλεοπτική μετάδοση

Στον χθε­σι­νό τελι­κό του Europa League, Ρόμα — Σεβίλ­λη, οι οπα­δοί της Ρόμα είχαν ετοι­μά­σει ένα ομο­λο­γου­μέ­νως όμορ­φο στο μάτι, σκη­νι­κό, choreographia όπως ονο­μά­ζε­ται, ειδι­κά για τελι­κό, όπου σχη­μά­τι­ζαν τη φρά­ση «Figli della Lupa», δηλα­δή «Γιοι της Λύκαινας».

Μέχρι εδώ καλά θα πει κανείς, Λύκαι­να, Ρώμη, το σήμα της ομά­δας και της πόλης, άρα ευλό­γως οι οπα­δοί και οι παί­χτες θα μπο­ρού­σαν να είναι… γιοι της.

Αμ, δε! Figli della Lupa ήταν το όνο­μα της φασι­στι­κής οργά­νω­σης που είχε ιδρυ­θεί από την Opera Nazionale Balilla, τη φασι­στι­κή νεο­λαία δηλα­δή του καθε­στώ­τος Μου­σο­λί­νι, όπου συμ­με­τεί­χαν παι­διά 6 έως 8 ετών!

Φωτο­γρα­φία από την οργά­νω­ση «Γιοι της Λύκαι­νας» (Figli della Lupa) που ιδρύ­θη­κε από τη Φασι­στι­κή Νεο­λαία (Opera Nazionale Balilla) του Μουσολίνι

Λίγο δύσκο­λο να πρό­κει­ται για ατυ­χή συγκυ­ρία, καθώς είναι σύνη­θες φαι­νό­με­νο των τελευ­ταί­ων χρό­νων οι φασι­στι­κοί πυρή­νες οπα­δών στην Ιτα­λία να έχουν αντι­κα­τα­στή­σει τα προ­φα­νή σύμ­βο­λα στις κερ­κί­δες, σβά­στι­κες, κέλ­τι­κους σταυ­ρούς κλπ. λόγω των τιμω­ριών, με κεκα­λυμ­μέ­να μηνύ­μα­τα …λατρεί­ας στον απε­χθή ντούτσε.

Πηγή: 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο