Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Assata Shakur: Ένα μαύρο εικόνισμα αντίστασης.

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Ποια είναι η Ασσά­τα Σακούρ, κατά κόσμον Τζέιν Ντέ­μπο­ρα Μπάιρον;

Είναι η Αμε­ρι­κά­να επα­να­στά­τρια που βρή­κε άσυ­λο στην Κού­βα από το 1984. Κατη­γο­ρεί­ται για τον φόνο ενός αστυ­νο­μι­κού στην Αμε­ρι­κή το 1973 κάτω από αδιευ­κρί­νι­στες συνθήκες.

Εντά­χθη­κε στους Μαύ­ρους Πάν­θη­ρες στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 1960. Ήταν 20 χρο­νών και απο­γοη­τευ­μέ­νη με την κατεύ­θυν­ση της οργά­νω­σης και της αρι­στε­ράς στην Αμε­ρι­κή έγι­νε μέλος του Μαύρου Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού (BLA) μια άλλη μαχη­τι­κή μαύ­ρη οργά­νω­ση που πίστευε στην αντί­στα­ση με ένο­πλη βία. Μετα­ξύ 1971 και 1973 κατη­γο­ρή­θη­κε για συμ­με­το­χή σε ληστεί­ες τρα­πε­ζών και επι­θέ­σεις σε αστυ­νο­μι­κά τμή­μα­τα αλλά αθω­ώ­θη­κε σε όλες τις περιπτώσεις.

Επί χρό­νια ήταν κατα­ζη­τού­με­νη σαν αρχη­γός της BLA. Σε μια ένο­πλη συμπλο­κή το 1973 σκο­τώ­θη­κε ένα μέλος της οργά­νω­σης και ένας αστυ­νο­μι­κός. Η Σακούρ κατη­γο­ρή­θη­κε για τον θάνα­το του αστυ­νο­μι­κού σε μια δίκη παρω­δία, «ένα νομι­κό λιν­τσά­ρι­σμα» όπως δηλώ­νει ο δικη­γό­ρος της.

Η ίδια αρνεί­ται τις κατη­γο­ρί­ες. Προ­φυ­λα­κί­στη­κε και έμει­νε τέσ­σε­ρα χρό­νια στην φυλα­κή περι­μέ­νο­ντας την δίκη. Δεν της δόθη­κε άδεια για να γεν­νή­σει το παι­δί της εκτός φυλα­κής. Στην φυλα­κή γέν­νη­σε την μονα­δι­κή της κόρη. Κρα­τή­θη­κε στην απο­μό­νω­ση επί 21 μήνες σε φυλα­κές υψη­λής ασφα­λεί­ας. Κατα­δι­κά­στη­κε σε ισό­βια το 1977. Δρα­πέ­τευ­σε από την φυλα­κή με την βοή­θεια της οργά­νω­σης BLA το 1979.

Το 1984 ο ίδιος ο Φιντέλ Κάστρο της έδω­σε πολι­τι­κό άσυ­λο στην Κού­βα όπου μένει από τότε.

Κάθε τόσο ανα­φέ­ρε­ται το όνο­μά της στις εφη­με­ρί­δες της Αμε­ρι­κής. Τελευ­ταία με την δήλω­ση του προ­έ­δρου Τραμπ ότι θα βάλει πιο αυστη­ρά όρια για την δια­κί­νη­ση Αμε­ρι­κά­νων πολι­τών με προ­ο­ρι­σμό την Κού­βα. Καθώς και την απαί­τη­σή του να παρα­δώ­σουν οι Κου­βα­νοί την Σακούρ. «Το λιμά­νι των εγκλη­μα­τιών θα κλεί­σει. Δεν έχε­τε καμία επι­λο­γή. Θα τελειώ­σει αυτή η ιστο­ρία”, δήλω­σε σε ομι­λία του στο Μαϊάμι.

Assata

Αφί­σα λογο­τε­χνι­κής βρα­διάς στην Σου­η­δία για την αυτο­βιο­γρα­φία της που προ­λο­γί­ζει η Άντζε­λα Ντέιβις

Η Κού­βα αρνή­θη­κε να την παρα­δώ­σει και έτσι επα­νήλ­θε στην επι­και­ρό­τη­τα το όνο­μά της. Το FBI την έχει επι­κη­ρύ­ξει με δύο εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια σαν μία από τους δέκα πιο επι­κίν­δυ­νους τρο­μο­κρά­τες. Η ίδια δηλώ­νει κομου­νί­στρια, έχει εκδώ­σει ποι­η­τι­κές συλ­λο­γές, βιβλία και την αυτο­βιο­γρα­φία της. Τα έργα της διδά­σκο­νται στα Πανε­πι­στή­μια της Αμε­ρι­κής και στο όνο­μά της έχουν δοθεί υπο­τρο­φί­ες κάτω από δια­μαρ­τυ­ρί­ες του Αμε­ρι­κά­νι­κου κατεστημένου.

Η ζωή της Σακούρ έγι­νε τρα­γού­δι και ται­νία στην Κού­βα. Οι Αμε­ρι­κά­νοι μαύ­ροι ακτι­βι­στές χιπ χοπ, Digable Planets, Paris (“Assata’s Song”), Public Enemy och X‑Clan την έχουν συνη­θι­σμέ­νο θέμα στα τρα­γού­δια τους και εικό­νι­σμα αντί­στα­σης. Ο ράπερ Tupac Shakur του οποί­ου ήταν νονά και θετή μητέ­ρα δολο­φο­νή­θη­κε κάτω από ανε­ξή­γη­τες συνθήκες.

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο