Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

AstraZeneca: Ξεκίνησε το τελευταίο στάδιο κλινικών δοκιμών του εμβολίου

Η φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρία AstraZeneca Plc ανα­κοί­νω­σε χθες Δευ­τέ­ρα ότι ξεκί­νη­σε την εισα­γω­γή ενη­λί­κων για το τελευ­ταίο στά­διο κλι­νι­κών δοκι­μών του χρη­μα­το­δο­τού­με­νου από τις ΗΠΑ υπο­ψή­φιου εμβο­λί­ου της κατά της COVID-19, το οποίο θα χορη­γη­θεί σε 30.000 εθελοντές.

Όσοι συμ­με­τέ­χουν στις δοκι­μές θα λάβουν είτε δύο δόσεις του πει­ρα­μα­τι­κού εμβο­λί­ου με την κωδι­κή ονο­μα­σία AZD1222 σε διά­στη­μα τεσ­σά­ρων εβδο­μά­δων, είτε ένα εικο­νι­κό φάρ­μα­κο, σύμ­φω­να με την εταιρία.

Οι δοκι­μές του εμβο­λί­ου γίνο­νται υπό το πρό­γραμ­μα της ομο­σπον­δια­κής κυβέρ­νη­σης (Operation Warp Speed program) με στό­χο την επι­τά­χυν­ση της ανά­πτυ­ξης, της παρα­γω­γής, της διά­θε­σης του εμβο­λί­ου, αλλά και σχε­τι­κών θερα­πευ­τι­κών αγω­γών κατά της COVID-19.

Ο πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ δήλω­σε ότι το εμβό­λιο για το νέο κορο­νο­ϊό θα μπο­ρού­σε να είναι δια­θέ­σι­μο πριν από τις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές της 3ης Νοεμ­βρί­ου, πολύ συντο­μό­τε­ρα από την περί­ο­δο που το ανα­μέ­νουν οι ειδικοί.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο