Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ασύμμετρη απειλή» είναι ο ίδιος ο καπιταλισμός

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας //

Σε κάθε μεγά­λη τρα­γω­δία, σε φονι­κές πλημ­μύ­ρες και κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές, οι αστι­κές κυβερ­νή­σεις που διοι­κούν αυτόν τον τόπο έχουν έτοι­μες τις απα­ντή­σεις: Άλλο­τε φταί­ει ο «στρα­τη­γός άνε­μος», άλλο­τε πρό­κει­ται για «ασύμ­με­τρα φαι­νό­με­να» και «ασύμ­με­τρες απει­λές», άλλο­τε φταί­ει η «κλι­μα­τι­κή αλλα­γή» και άλλο­τε τα «και­ρι­κά φαι­νό­με­να» που ήταν «πρω­το­φα­νή».

Πίσω από τέτοια επι­κοι­νω­νια­κά τεχνά­σμα­τα κοροϊ­δί­ας και εξα­πά­τη­σης του λαού επι­χει­ρούν να κρύ­ψουν τον πραγ­μα­τι­κό ένο­χο, την αλη­θι­νή ασύμ­με­τρη απει­λή: το βάρ­βα­ρο καπι­τα­λι­στι­κό σύστη­μα το οποίο με την σει­ρά του γεν­νά το κυνή­γι του κέρ­δους και την υπο­βάθ­μι­ση της πρόληψης. 

Ρωτά­με:

Είναι, ή δεν είναι, το κυνή­γι του καπι­τα­λι­στι­κού κέρ­δους που γεν­νά τους εμπρη­σμούς με στό­χο την επι­βο­λή αλλα­γής χρή­σης της γης, την συγκε­ντρο­ποί­η­ση εκτά­σε­ων και την επα­κό­λου­θη – κερ­δο­φό­ρα- εκμε­τάλ­λευ­ση τους;

Είναι, ή δεν είναι, η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη που επι­βάλ­λει την «αξιο­ποί­η­ση» εκτά­σε­ων γης («φιλέ­των») από μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, οπλί­ζο­ντας έτσι το χέρι των εμπρηστών;

Είναι, ή δεν είναι, η καπι­τα­λι­στι­κή ανά­πτυ­ξη που, έχο­ντας πυξί­δα το κέρ­δος, υπο­βαθ­μί­ζει- έως και εξα­φα­νί­ζει τελεί­ως- οποιεσ­δή­πο­τε επεν­δύ­σεις στην αντι­πυ­ρι­κή, αντι­πλημ­μυ­ρι­κή και αντι­σει­σμι­κή θωρά­κι­ση της χώρας; (Βλέ­πε­τε, τέτοιου είδους έργα προ­στα­σί­ας του λαού, δεν απο­φέ­ρουν κέρ­δη και ως εκ τού­του δεν απο­τε­λούν προτεραιότητα).

Είναι, ή δεν είναι, η «ανά­πτυ­ξη τους»- των ματω­μέ­νων πλε­ο­να­σμά­των και των περι­κο­πών προς επί­τευ­ξη των μνη­μο­νια­κών στό­χων- που οδη­γεί σε υπο­χρη­μα­το­δό­τη­ση (υπο­στε­λέ­χω­ση, ελλεί­ψεις σε υλι­κο­τε­χνι­κό εξο­πλι­σμό) το πυρο­σβε­στι­κό σώμα; 

Είναι, ή δεν είναι, στο πλαί­σιο του σάπιου αυτού συστή­μα­τος που οι ελλη­νι­κές κυβερ­νή­σεις (ΠΑΣΟΚ, ΝΔ παλαιό­τε­ρα και ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ σήμε­ρα) δαπα­νούν πάνω από 2% του ΑΕΠ για στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες του ΝΑΤΟ; Να θυμή­σου­με πως το 2017 η κυβέρ­νη­ση δαπά­νη­σε 4,2 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ για Νατοι­κούς εξο­πλι­σμούς, ενώ την 20ετία 1990–2010 δαπα­νή­θη­καν πάνω από 32 δισ. ευρώ (!) για στρα­τιω­τι­κές δαπά­νες σχε­τι­ζό­με­νες με την βορειο­α­τλα­ντι­κή ιμπε­ρια­λι­στι­κή συμμαχία. 

Η απά­ντη­ση στα παρα­πά­νω είναι σαφής: Η μόνη ασύμ­με­τρη απει­λή που δολο­φο­νεί, καί­ει και πνί­γει το λαό και κατα­στρέ­φει το βιός του, στο βωμό του κέρ­δους, είναι το σάπιο εκμε­ταλ­λευ­τι­κό σύστη­μα που ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ και τα λοι­πά αστι­κά κόμ­μα­τα υπηρετούν. 

Τα απο­κα­ΐ­δια, τα απαν­θρα­κω­μέ­να πτώ­μα­τα συναν­θρώ­πων μας, η ανεί­πω­τη κατα­στρο­φή των ημε­ρών είναι ο καθρέ­φτης του καπιταλισμού.

____________________________________________________________________________

Νίκος Μόττας Γεννήθηκε το 1984 στη Θεσσαλονίκη. Είναι υποψήφιος διδάκτορας (Phd) Πολιτικής Επιστήμης, Διεθνών Σχέσεων και Ιστορίας. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Πανεπιστήμιο Westminster του Λονδίνου και είναι κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων (Master of Arts) στις διπλωματικές σπουδές (Παρίσι) και στις διεθνείς διπλωματικές σχέσεις (Πανεπιστήμιο Τελ Αβίβ). Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε ελληνόφωνα και ξενόγλωσσα μέσα.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο