Συντάκτης Δημήτρης Βαλαής

Απόψεις
Η σιωπή είναι συνενοχή!

Γρά­φει ο Δημή­τρης Βαλα­ής // Δάσκα­λος — Νάου­σα Όλα αυτά τα χρό­νια της καπι­τα­λι­στι­κής κρί­σης και των προ­σφυ­γι­κών-μετα­να­στευ­τι­κών ροών, καλλιεργείται…