Συντάκτης iraklis3

Ατέχνως
Καπηλεία

Πριν από κάμπο­σες μέρες η κυβέρ­νη­ση έστη­σε μία ακό­μα φιέ­στα στη Βου­λή για τις γερ­μα­νι­κές απο­ζη­μιώ­σεις και επα­νορ­θώ­σεις, θέλο­ντας να…

Επικαιρότητα
Οι υποψήφιοι βουλευτές στις Περιφέρειες της Δ. Μακεδονίας

Τους υπο­ψή­φιους βου­λευ­τές του Κόμ­μα­τος στις Εκλο­γι­κές Περι­φέ­ρειες της Δ. Μακε­δο­νί­ας, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Επι­τρο­πή Περιο­χής Δυτι­κής Μακε­δο­νί­ας του ΚΚΕ.…