Συντάκτης Περικλής Παυλίδης

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της Μόσχας. Εργάζεται ως επίκουρος καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Κοινωνία
Αλληλεγγύη στους κολασμένους της Γης, ενάντια στον πόλεμο,  τον ιμπεριαλισμό και την εξουσία του  κεφαλαίου

Γρά­φει ο Περι­κλής Παυ­λί­δης* // Η πρό­σφα­τη κορύ­φω­ση του προ­σφυ­γι­κού δρά­μα­τος απο­κά­λυ­ψε με σαφέ­στα­το τρό­πο ότι η Ευρω­παϊ­κή Ένωση…

Πολιτική
Η απάντηση στους κυβερνητικούς ελιγμούς: διαρκές ΟΧΙ, αγώνα και ρήξης

Γρά­φει ο Περι­κλής Παυ­λί­δης* // Το απο­τέ­λε­σμα του δημο­ψη­φί­σμα­τος απο­τε­λεί αναμ­φί­βο­λα γεγο­νός μεγά­λης πολι­τι­κής σημα­σί­ας. Δεδο­μέ­νης της τερά­στιας εκστρα­τεί­ας εκφοβισμού…