Συντάκτης Χρήστος Α. Τούμπουρος

Ο Χρήστος Α.Τούμπουρος γεννήθηκε στην Άγναντα Άρτας (Τζουμέρκα). Εκεί τελείωσε το Γυμνάσιο και ακολούθως σπούδασε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Έγραψε τέσσερα βιβλία: «Αγναντίτικα Λιχνίσματα», «Το Γυμνάσιο Αγνάντων ο Πνευματικός Φάρος των Τζουμέρκων», «Με την Ηπειρώτικη λαλιά» και «Τραγουδώντας την ξενιτιά», καθώς και εννέα θεατρικά έργα με περιεχόμενο που αφορά τη ζωή στην Ήπειρο.

Απόψεις
«Ένας μπαξές με όλα τ’ άνθια» Φάρμακα και φαρμάκια, μίζες και εξεταστικές

Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Αγρί­ε­ψαν τα πράγ­μα­τα. Μαχαί­ρια, κόκα­λα, δικαιο­σύ­νη, ανε­ξαρ­τη­σία, μίζες και κου­κού­λες, φάρ­μα­κα και φαρ­μα­κα­πο­θή­κες, εξεταστικές…

Απόψεις
Η ελπίδα

 Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // «Ελπί­ζω στους σει­σμούς που μέλ­λο­νται να ‘ρθουν». Μπ. Μπρέχτ «Εκ της κυβερ­νή­σε­ως ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι…

Απόψεις
Καταλήψεις…

 Γρά­φει ο Χρή­στος Α. Τού­μπου­ρος // Ο γέρος δεν πρέ­πει ποτέ να μιλά­ει για τη νεο­λαία. Μόνο να χει­ρο­κρο­τεί. Και…