Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Bροχές ή καταιγίδες αύριο σε αρκετές περιοχές της χώρας (και στην Αττική), με κατά τόπους έντονα φαινόμενα

Το Σάβ­βα­το βρο­χές και σπο­ρα­δι­κές καται­γί­δες θα εκδη­λω­θούν σε αρκε­τά ηπει­ρω­τι­κά και νησιω­τι­κά τμή­μα­τα της χώρας. Τα φαι­νό­με­να θα είναι τοπι­κά έντο­να στη Δυτι­κή Ελλά­δα, στη Θρά­κη και στα νησιά του Βορειο­α­να­το­λι­κού και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου. Αυξη­μέ­νη είναι η πιθα­νό­τη­τα εκδή­λω­σης χαλα­ζο­πτώ­σε­ων, κυρί­ως στα νησιά του Βορειο­α­να­το­λι­κού και Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου. Τις πρω­ι­νές ώρες η ορα­τό­τη­τα θα είναι τοπι­κά περιορισμένη.

Η θερ­μο­κρα­σία σε μικρή πτώ­ση, σύμ­φω­να με το meteo του Εθνι­κού Αστε­ρο­σκο­πεί­ου Αθη­νών, θα κυμαν­θεί στη Βόρεια Ελλά­δα από 3 έως 21 βαθ­μούς, στη Θεσ­σα­λία από 8 έως 20, στην Ήπει­ρο από 8 έως 18 βαθ­μούς, στα υπό­λοι­πα ηπει­ρω­τι­κά από 9 έως 20–22, στα Επτά­νη­σα από 11 έως 19 βαθ­μούς, στα νησιά του Αιγαί­ου από 13 έως 18 και στην Κρή­τη από 13 έως 22–24 βαθ­μούς Κελσίου.

Οι άνε­μοι στο Αιγαίο θα πνέ­ουν από νοτιο­δυ­τι­κές διευ­θύν­σεις με εντά­σεις 5–6 Μπο­φόρ και τοπι­κά 7 Μπο­φόρ. Στην υπό­λοι­πη χώρα οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ και τοπι­κά στο Ιόνιο 6 Μποφόρ.

Στην Αττι­κή αναμέ­νο­νται τοπι­κές βρο­χές ή καται­γί­δες, φαι­νό­με­να που τις πρω­ι­νές ώρες θα στα­μα­τή­σουν. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν αρχι­κά νοτιο­δυ­τι­κοί με εντά­σεις 4–5 και τοπι­κά 6 Μπο­φόρ και μετά το μεση­μέ­ρι από δυτι­κές διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 5 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 13 έως 19–20 βαθμούς.

Στη Θεσ­σα­λο­νί­κη ανα­μέ­νο­νται νεφώ­σεις, με αυξη­μέ­νη πιθα­νό­τη­τα για πρό­σκαι­ρες βρο­χές ή καται­γί­δες. Οι άνε­μοι θα πνέ­ουν από δυτι­κές κυρί­ως διευ­θύν­σεις με εντά­σεις έως 4 Μπο­φόρ. Η θερ­μο­κρα­σία θα κυμαν­θεί από 11 έως 19 βαθμούς.

Ο Μέγας Ιερο­ε­ξε­τα­στής, Φ.Μ. Ντοστογιέφσκι

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο