Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Banksy πωλήθηκε 2,4 εκατ. ευρώ για καλό σκοπό

Ένα τρί­πτυ­χο του καλ­λι­τέ­χνη του δρό­μου Banksy για τη μετα­να­στευ­τι­κή κρί­ση πωλή­θη­κε αντί 2,2 εκα­τομ­μυ­ρί­ων στερ­λι­νών (2,4 εκα­τομ­μύ­ρια ευρώ από­ψε) από τον οίκο Sotheby’s στο Λον­δί­νο, και όλα τα έσο­δα θα δοθούν σε νοσο­κο­μείο παί­δων της Βηθλε­έμ στη Δυτι­κή Όχθη.

Το απο­τέ­λε­σμα ξεπέ­ρα­σε σε μεγά­λο βαθ­μό τις εκτι­μή­σεις που κυμαί­νο­νταν μετα­ξύ 800.000 και 1,2 εκα­τομ­μύ­ριου στερ­λι­νών (883.000 και 1,3 εκα­τομ­μύ­ριο ευρώ).

Οι τρείς ελαιο­γρα­φί­ες που συν­θέ­τουν το έργο “Mediterranean Sea View 2017” (Θέα στη Μεσό­γειο Θάλασ­σα, 2017) απο­τε­λούν απά­ντη­ση του καλ­λι­τέ­χνη στη μετα­να­στευ­τι­κή κρί­ση που πλήτ­τει την Ευρώ­πη από τη δεκα­ε­τία του 2010.

Ο καλ­λι­τέ­χνης “πήρε τρεις ρομα­ντι­κούς καμ­βά­δες που απει­κό­νι­ζαν θαλάσ­σια τοπία του 19ου αιώ­να”, στα οποία στη συνέ­χεια σκόρ­πι­σε “γιλέ­κα διά­σω­σης και εγκα­τα­λειμ­μέ­νους σημα­ντή­ρες”, εξη­γεί ο Σόθ­μπις σε ανακοίνωση.

Με αυτούς τους πίνα­κες, ο Μπάνκ­σι “αντι­πα­ρα­βάλ­λει στο απα­ρά­μιλ­λο στιλ του ένα ιστο­ρι­κό καλ­λι­τε­χνι­κό είδος με ένα σύγ­χρο­νο πολι­τι­κό θέμα — τον τρα­γι­κό θάνα­το χιλιά­δων μετα­να­στών που επι­χεί­ρη­σαν τον διά­πλου της Μεσο­γεί­ου για να φτά­σουν στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση”, σύμ­φω­να με τον οίκο δημοπρασιών.

Περισ­σό­τε­ροι από 100.000 μετα­νά­στες επι­χεί­ρη­σαν τον διά­πλου της Μεσο­γεί­ου το 2019 και περισ­σό­τε­ροι από 1.200 χάθη­καν στη θάλασ­σα, σύμ­φω­να με τον Διε­θνή Οργα­νι­σμό Μετανάστευσης.

Μετά τη δημιουρ­γία του έργου το 2017, το τρί­πτυ­χο είχε εκτε­θεί στη Βηθλε­έμ, στο ξενο­δο­χείο “The Walled Off” που άνοι­ξε ο ίδιος ο καλ­λι­τέ­χνης, όπου όλα τα δωμά­τια έχουν θέα στο τεί­χος που έχει υψώ­σει το Ισρα­ήλ στη Δυτι­κή Όχθη.

Ο Μπάνκ­σι ανα­κοί­νω­σε ότι θα δώσει το σύνο­λο των εσό­δων στο παλαι­στι­νια­κό νοσο­κο­μείο BASR της Βηθλε­έμ, προ­κει­μέ­νου να χρη­μα­το­δο­τή­σει μια νέα μονά­δα για την αντι­με­τώ­πι­ση των εγκε­φα­λι­κών επει­σο­δί­ων και την αγο­ρά εξο­πλι­σμού παι­δια­τρι­κής αποκατάστασης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο