Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Banksy: Στηρίζουμε το λαό της Συρίας

Επι­μέ­λεια Χρι­στί­να Μαυ­ρο­πού­λου //

 

Η μετά­φρα­ση του λόγου του βίντεο:
Η κρί­ση που έχει προ­κα­λέ­σει το θάνα­το 100.00 ανδρών γυναι­κών και παιδιών.
Μια κρί­ση όπου το 95% του πλη­θυ­σμού είναι άμαχοι
Μια κρί­ση που έχει εξα­να­γκά­σει το μισό πλη­θυ­σμό να γίνουν πρόσφυγες
Με τη συμπό­νια, με την υπο­στή­ρι­ξη, με  τις φωνές μας πάντα θα υπάρ­χει ελπί­δα για τη Συρία

***

Το υπο­βλη­τι­κό βίντεο, προ­ϊ­όν της συνερ­γα­σί­ας του Bansky  του βρε­τα­νού ηθο­ποιού Idris Alba και της μπά­ντας της εναλ­λα­κτι­κής ροκ σκη­νής, Elbow, που ένω­σαν τις δυνά­μεις τους με στό­χο την αφύ­πνι­ση του πλα­νή­τη για τον πόλε­μο στη Συρία. Σε λιγό­τε­ρο από δύο λεπτά τα πλέ­ον  παρα­στα­τι­κά στέν­σιλ  ζωντα­νεύ­ουν σε φόντο ένα στοι­χειω­μέ­νο σκη­νι­κό και ένα λου­τρό αίματος.

Ο Banksy με τη διεισ­δυ­τι­κή του ματιά και το καυ­στι­κό, λιτό του λόγο και όπλο την τέχνη του, εστιά­ζει με μονα­δι­κό τρό­πο  στον πόλε­μο που μαί­νε­ται στη Συρία εδώ και χρό­νια και προ­σπα­θεί να τρα­βή­ξει την προ­σο­χή όλου του πλα­νή­τη σε αυτό που γίνε­ται στη Συρία. Ταυ­τό­χρο­να καλεί σε αλλη­λεγ­γύη με το λαό της Συρί­ας. Τότε μόνο θα υπάρ­ξει ελπίδα.

Στο βίντεο — animation  ο κόσμος του Banksy δένει με τους ψυχρούς και οδυ­νη­ρούς αριθ­μούς του πολέ­μου (Η τρί­τη επέ­τειος από την έναρ­ξη του πολέ­μου στη Συρία είναι η αφορ­μή της δημιουρ­γί­ας του μα παρα­μέ­νει και σήμε­ρα επίκαιρο).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο