Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Berlinale 2024: Στο «Dahomey» της Μάτι Ντιόπ η φετινή Χρυσή Άρκτος

Η γαλ­λο-σενε­γα­λέ­ζα σκη­νο­θέ­τις Ματί Ντιόπ βρα­βεύ­θη­κε με την Χρυ­σή Άρκτο της Berlinale για το ντο­κι­μα­ντέρ της «Dahomey».

Το θέμα του ντο­κι­μα­ντέρ πραγ­μα­τεύ­ε­ται την επι­στρο­φή, τον Νοέμ­βριο 2021 στο Μπε­νίν, 26 έργων τέχνης, που ανή­κουν στα «Μπρού­τζι­να του Μπε­νίν», και λεη­λα­τή­θη­καν από τις αποι­κια­κές γαλ­λι­κές στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις. Η ται­νία ανα­δει­κνύ­ει το φλέ­γον θέμα της απο­κα­τά­στα­σης των έργων τέχνης που έχουν αρπά­ξει από την Αφρι­κή οι αποι­κια­κές δυνά­μεις (Βρε­τα­νία, Γαλ­λία, Βέλ­γιο… ) και έχουν πωλη­θεί σε ευρω­παϊ­κά μου­σεία και ιδιω­τι­κές συλλογές.

Βρα­βεύ­ο­ντας μία ται­νία που αντι­με­τω­πί­ζει κατά πρό­σω­πο το θέμα της μετα-αποι­κια­κής επο­χής, η κρι­τι­κή επι­τρο­πή, υπό την προ­ε­δρία της μεξι­κα­νο-κενυά­τισ­σας ηθο­ποιού Λου­πί­τα Νυόν­γκ’ο, έμει­νε πιστή στην πολι­τι­κή παρά­δο­ση αυτού του κινη­μα­το­γρα­φι­κού φεστιβάλ.

«Ως Γαλ­λο-Σενε­γα­λέ­ζα, ως κινη­μα­το­γρα­φί­στρια αφρι­κα­νι­κής κατα­γω­γής, επέ­λε­ξα να βρί­σκο­μαι ανά­με­σα σε εκεί­νους που αρνού­νται να ξεχά­σουν, που αρνού­νται την αμνη­σία ως μέθο­δο», δήλω­σε η Ματί Ντιόπ παρα­λαμ­βά­νο­ντας το βρα­βείο της.
«Εκφρά­ζω την αλλη­λεγ­γύη μου _συνέχισε, προς τους Σενε­γα­λέ­ζους που αγω­νί­ζο­νται για την δημο­κρα­τία και την δικαιο­σύ­νη», είπε για να συνε­χί­σει εκφρά­ζο­ντας την «αλλη­λεγ­γύη της προς την Παλαιστίνη».

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο