Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Bloomberg: Τα Ελγίνεια Μάρμαρα της Ελλάδος δεν είναι της Βρετανίας για να τα κρατά

Μεγά­λο ενδια­φέ­ρον παρου­σιά­ζει σημε­ρι­νό άρθρο γνώ­μης του πρα­κτο­ρεί­ου Bloomberg το οποίο τιτλο­φο­ρεί­ται «Τα Ελγί­νεια Μάρ­μα­ρα της Ελλά­δος δεν είναι της Βρε­τα­νί­ας για να τα κρατά».

Η συντά­κτης του κει­μέ­νου Ρέι­τσελ Σάντερ­σον, μετα­ξύ άλλων ανα­φέ­ρε­ται στην πρό­σφα­τη από­φα­ση του Πάπα Φρα­γκί­σκου να επι­στρέ­ψει στην Ελλά­δα τρία θραύ­σμα­τα των Γλυ­πτών του Παρ­θε­νώ­να ως μια «ειλι­κρι­νή επι­θυ­μία να ακο­λου­θη­θεί ο οικου­με­νι­κός δρό­μος της αλή­θειας» όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά επε­σή­μα­νε η σχε­τι­κή ανα­κοί­νω­ση του Βατικανού.

Στο άρθρο παρου­σιά­ζο­νται τα ελλη­νι­κά επι­χει­ρή­μα­τα και οι προ­σπά­θειες που κάνει το Parthenon Project, το οποίο όπως επι­ση­μαί­νε­ται βρί­σκε­ται σε επι­κοι­νω­νία τόσο με το Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο όσο και με το Μου­σείο της Ακρό­πο­λης για την εξεύ­ρε­ση λύσης.

Παράλ­λη­λα σημειώ­νε­ται η πάγια θέση της βρε­τα­νι­κής κυβέρ­νη­σης η οποία αρνεί­ται κατη­γο­ρη­μα­τι­κά να αλλά­ξει τον νόμο του 1963 που απα­γο­ρεύ­ει στο Βρε­τα­νι­κό Μου­σείο την μόνι­μη παρα­χώ­ρη­ση των εκθε­μά­των του.

Παρ’ όλα αυτά τονί­ζε­ται πως η Βρε­τα­νία έχει μια μεγά­λη ευκαι­ρία να κάνει ένα “δώρο” στον Ελλη­νι­κό λαό με αφορ­μή την 50η επέ­τειο από την απο­κα­τά­στα­ση της δημο­κρα­τί­ας που θα γιορ­τα­στεί στις 24 Ιου­λί­ου του 2024. Σημειώ­νε­ται δε πως το Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο έχει πάνω από ένα χρό­νο να κατα­σκευά­σει τέλεια αντί­γρα­φα και να αντι­κα­τα­στή­σει αυτά που βρί­σκο­νται στο Βρε­τα­νι­κό Μουσείο.

Τονί­ζε­ται επί­σης η «ριζι­κή αλλα­γή» στον δημό­σιου δια­λό­γου, σε παγκό­σμιο επί­πε­δο, για θέμα­τα που αφο­ρούν την επι­στρο­φή έργων τέχνης. Μάλι­στα παρου­σιά­ζε­ται η τοπο­θέ­τη­ση της διευ­θύ­ντριας του μου­σεί­ου του Λού­βρου Λορένς ντε Καρ, η οποία έχει πει πως ανή­κει σε μια γενιά επι­με­λη­τών που «είναι ανοι­κτή στο να επι­στρέ­ψει κάτι που λαν­θα­σμέ­να βρί­σκε­ται εκεί».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο