Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Brexit: Η Βρετανία αποχωρεί από το πρόγραμμα Erasmus

Ο πρω­θυ­πουρ­γός της Βρε­τα­νί­ας Μπό­ρις Τζόν­σον ανα­κοί­νω­σε την απο­χώ­ρη­ση της χώρας του από το ευρω­παϊ­κό πρό­γραμ­μα ανταλ­λα­γής φοι­τη­τών Erasmus, στο πλαί­σιο της συμ­φω­νί­ας που επι­τεύ­χθη­κε σήμε­ρα με την Ευρω­παϊ­κή Ένωση.

Ο Τζόν­σον επι­κα­λέ­στη­κε ως αιτιο­λο­γία το «κόστος» του προ­γράμ­μα­τος, το οποίο θα αντι­κα­τα­στα­θεί, όπως είπε από ένα «διε­θνές» βρετανικό.

Επρό­κει­το για μια «δύσκο­λη» από­φα­ση, πρό­σθε­σε ο Βρε­τα­νός πρω­θυ­πουρ­γός, τονί­ζο­ντας ότι, αν και ήταν «υπέ­ρο­χο» να φιλο­ξε­νεί η χώρα του τόσους πολ­λούς Ευρω­παί­ους φοι­τη­τές, το Erasmus ήταν «υπερ­βο­λι­κά ακρι­βό» για το Ηνω­μέ­νο Βασίλειο.

Η βρε­τα­νι­κή κυβέρ­νη­ση θα αντι­κα­τα­στή­σει το Erasmus από το εθνι­κό πρό­γραμ­μα Alan Turing (από το όνο­μα του γνω­στού Βρε­τα­νού μαθη­μα­τι­κού), που θα βοη­θά τους Βρε­τα­νούς φοι­τη­τές να σπου­δά­ζουν «στα καλύ­τε­ρα πανε­πι­στή­μια» παντού στον κόσμο και όχι μόνο στην Ευρώπη.

Ο Ευρω­παί­ος δια­πραγ­μα­τευ­τής Μισέλ Μπαρ­νιέ εξέ­φρα­σε τη λύπη του για την απο­χώ­ρη­ση της Βρε­τα­νί­ας από το Erasmus, στο οποίο συμ­με­τεί­χε από το 1987.

Μετά το Brexit, για τους Ευρω­παί­ους φοι­τη­τές που θέλουν να σπου­δά­σουν στη Βρε­τα­νία (σήμε­ρα εκτι­μά­ται ότι είναι περί­που 150.000) εκτι­μά­ται ότι τα δίδα­κτρα θα ακρι­βύ­νουν ενώ και η εγγρα­φή θα γίνει πιο περίπλοκη.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο