Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Cafè-Bιβλιοπωλείο Σύγχρονης Εποχής: Παρουσίαση του βιβλίου της Ντολόρες Ιμπάρουρι “¡No Pasarán! Δεν θα περάσουν. Η αυτοβιογραφία της La Pasionaria”

Στην παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου της Ντο­λό­ρες Ιμπα­ρού­ρι «¡No Pasarán! Δεν θα περά­σουν. Η αυτο­βιο­γρα­φία της La Pasionaria» καλούν η «Σύγ­χρο­νη Επο­χή» και οι εκδό­σεις «Αλμύ­ρα».

Η βιβλιο­πα­ρου­σί­α­ση θα γίνει σήμε­ρα Παρα­σκευή 3 Μάρ­τη, στις 6.30 μ.μ., στο cafè-βιβλιο­πω­λείο της «Σύγ­χρο­νης Επο­χής», Μαυ­ρο­κορ­δά­του 3, Αθήνα.

Για το βιβλίο θα μιλή­σει ο Γιώρ­γος Μαυ­ρί­κος, επί­τι­μος πρό­ε­δρος της Παγκό­σμιας Συν­δι­κα­λι­στι­κής Ομοσπονδίας.

Απο­σπά­σμα­τα θα δια­βά­σει η Ανδρια­νή Νεο­κλέ­ους, ηθοποιός.

Οι εκδό­σεις Αλμύ­ρα συστή­νο­νται για πρώ­τη φορά στο Ελλα­δι­κό βιβλιό­φι­λο κοι­νό με το βιβλίο αυτών  την μετά­φρα­ση των απο­μνη­μο­νευ­μά­των της θρυ­λι­κής Ισπα­νί­δας – Βασκι­κής κατα­γω­γής – αντι­φα­σί­στριας, κομ­μου­νί­στριας. Σε μετά­φρα­ση του Γιάν­νη Καστα­νά­ρα και γλωσ­σι­κή επι­μέ­λεια της Γεωρ­γί­ας Μίχα.

Μπο­ρεί­τε να το βρεί­τε σε διά­φο­ρα σημεία:

Αθή­να: Σύγ­χρο­νη Επο­χή, Πολι­τεία, Ιανός, Πρα­κτο­ρείο Αριάδνη,
Θεσ­σα­λο­νί­κη: ΙΑΝΟΣ, Σύγ­χρο­νη επο­χή και
Πάτρα: Σύγ­χρο­νη Εποχή

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο