Περιήγηση: Απόψεις

Απόψεις
Για το 1ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου στη Θεσσαλονίκη – Γράφει ο Αλέκος Χατζηκώστας

Στις 20/9/1960 διε­ξά­γε­ται στη Θεσ­σα­λο­νί­κη το 1ο Φεστι­βάλ Ελλη­νι­κού Κινη­μα­το­γρά­φου, στον κινη­μα­το­γρά­φο Ολύ­μπιον. Ας σημειώ­σου­με ότι αυτό διε­ξά­γε­ται με αφορ­μή τον…

Απόψεις
Τερματίζει τη λειτουργία της η Ευρωπαϊκή Κομμουνιστική Πρωτοβουλία — Ο ρόλος των οπορτουνιστικών δυνάμεων

Γρά­φει ο Νίκος Μότ­τας // Δυστυ­χώς, ο δια­βρω­τι­κός και υπο­νο­μευ­τι­κός ρόλος του οπορ­του­νι­σμού στο διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα έκα­νε και πάλι την εμφάνισή…

Απόψεις
Να το χαίρεστε το «επιτελικό κράτος» σας, κύριε Μητσοτάκη — Γράφει ο Νίκος Μόττας

Μιλώ­ντας σήμε­ρα στη Λάρι­σα, ο πρω­θυ­πουρ­γός επι­στρά­τευ­σε τη γνω­στή «καρα­μέ­λα» των αστι­κών κυβερ­νή­σε­ων όταν θέλουν να δικαιο­λο­γή­σουν την πατα­γώ­δη αποτυχία…