Περιήγηση: Ατέχνως

Ατέχνως
 H Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα ΚΚΕ σχετικά με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Βενεζουέλα

Η Ευρω­κοι­νο­βου­λευ­τι­κή Ομά­δα του ΚΚΕ κατα­ψή­φι­σε το ψήφι­σμα που κατέ­θε­σαν στο ευρω­κοι­νο­βού­λιο το Λαϊ­κό Κόμ­μα, οι Σοσιαλ­δη­μο­κρά­τες, οι Φιλελεύθεροι…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 24 Μαρτίου

1864 Υπο­γρά­φε­ται στο Λον­δί­νο το σύμ­φω­νο ανά­με­σα στη Ρωσία, τη Γαλ­λία, τη Βρε­τα­νία και την Ελλά­δα για την ένω­ση των Επτα­νή­σων με την Ελλά­δα. 1882 Ο Γερ­μα­νός για­τρός Ρόμπερτ Κοχ ανα­κα­λύ­πτει το…

Ατέχνως
Σαν σήμερα 15 Μαρτίου 

44 π.X.  Ρωμαί­οι Δημο­κρα­τι­κοί, έχο­ντας επι­κε­φα­λής τον Βρού­το και τον Κάσιο, δολο­φο­νούν στα σκα­λο­πά­τια της Γερου­σί­ας τον Γάιο Ιού­λιο Καίσαρα.…