Περιήγηση: Εκδηλώσεις

Εκδηλώσεις
«Η γυναίκα του μόχθου και της αξιοπρέπειας» — Έκθεση φωτογραφίας του Β. Γκανιάτσα στην Άρτα (μέχρι 22/3)

Συνε­χί­ζε­ται μέχρι την Κυρια­κή 22 του Μάρ­τη η έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας του φωτο­γρά­φου – κινη­μα­το­γρα­φι­στή Βασί­λη Γκα­νιά­τσα, στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Άρτας…

Εκδηλώσεις
Εκδήλωση για τα 56 χρόνια της Κουβανικής Επανάστασης, από τον Ελληνοκουβανικό Σύνδεσμο (15/3)

Ο Ελλη­νο­κου­βα­νι­κός Σύν­δε­σμος Φιλί­ας και Αλλη­λεγ­γύ­ης διορ­γα­νώ­νει εκδή­λω­ση προς τιμήν της 56ης επε­τεί­ου της νίκης της Κου­βα­νι­κής Επα­νά­στα­σης την Κυριακή…

Εκδηλώσεις
Μουσική παράσταση — αφιέρωμα στον ποιητή Δημήτρη Χριστοδούλου — «Όσα τραγούδια σου ΄γραψα» (5/3)

Το περιο­δι­κό ΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ παρου­σιά­ζει μία μου­σι­κή παρά­στα­ση — αφιέ­ρω­μα στον ποι­η­τή Δημή­τρη Χρι­στο­δού­λου με τίτλο “Όσα τρα­γού­δια σου ‘γρα­ψα” την…