Περιήγηση: Επικαιρότητα

Επικαιρότητα
Λακωνία: Άθλια καπηλεία του Γρ. Λαμπράκη και των αγώνων του από τον ΣΥΡΙΖΑ

Ως «πρό­κλη­ση για κάθε αγω­νι­στή, προ­ο­δευ­τι­κό, δημο­κρά­τη» χαρα­κτη­ρί­ζει την κίνη­ση του Σταύ­ρου Αρα­χω­βί­τη, πρώ­ην βου­λευ­τή, πρώ­ην υπουρ­γού και τομε­άρ­χη Αγροτικής…

Επικαιρότητα
Featured Video Play Icon
Υποψήφια βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας παθαίνει… «μπλακ άουτ» σε εκπομπή (LubenTV VIDEO)

Χιου­μο­ρι­στι­κό βίντεο του LubenTV με υπο­ψή­φια του κόμ­μα­τος «Πλεύ­ση Ελευ­θε­ρί­ας» στη Μαγνη­σία να αδυ­να­τεί — στην κυριο­λε­ξία — να απαντήσει…

Επικαιρότητα
Υπόθεση Γεωργούλη: Υπέρ της άρσης της ασυλίας η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου

Υπέρ της άρσης της ασυ­λί­ας του ευρω­βου­λευ­τή Αλέ­ξη Γεωρ­γού­λη, που εκλέ­χτη­κε με τον ΣΥΡΙΖΑ, τάχθη­κε ομό­φω­να η Επι­τρο­πή Νομι­κών Υποθέσεων…

Επικαιρότητα
ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ: Ο ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει για συνεργάτη τον παραχαράκτη της ιστορίας της ΕΑΜικής Αντίστασης και του ΔΣΕ, Μαραντζίδη

Τον ΣΥΡΙΖΑ, που επι­λέ­γει για συνερ­γά­τη του τον παρα­χα­ρά­κτη της Ιστο­ρί­ας της ΕΑΜι­κής Αντί­στα­σης και του ΔΣΕ, Μαραν­τζί­δη, καταγ­γέλ­λει το…

Επικαιρότητα
Κλείνει η Καθημερινή;

Αλλα­γές στον τρό­πο έκδο­σης της εφη­με­ρί­δας έχουν ήδη δρο­μο­λο­γη­θεί και θα υλο­ποι­η­θούν το επό­με­νο διά­στη­μα. Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες, καταρ­γεί­ται το…

Επικαιρότητα
Μητσοτάκης: Ζητά “ισχυρή πλειοψηφία” για να εφαρμόσει το αντιλαϊκό του πρόγραμμα — ΠΑΣΟΚ: Ανακατεύθυνση προτεραιοτήτων και στο βάθος Τσιπρέικο

“Ισχυ­ρή πλειο­ψη­φία” και “ισχυ­ρή κυβέρ­νη­ση” ως προ­ϋ­πό­θε­ση για να εφαρ­μό­σει το αντι­λαϊ­κό πρό­γραμ­μά του ζητά ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, μπρο­στά στις…

Επικαιρότητα
Καισαριανή Κινηματογράφος Αιολία: 2ήμερο Εκδηλώσεων – Προβολών αφιερωμένο στην ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ των ΛΑΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ & ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ _ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 2ήμερο Εκδη­λώ­σε­ων – Προ­βο­λών, αφιε­ρω­μέ­νο στην ΑΝΤΙΦΑΣΙΣΤΙΚΗ ΝΙΚΗ…