Περιήγηση: Επικαιρότητα

Επικαιρότητα
Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού: Σε ποιες περιοχές τα φαινόμενα θα είναι ιδιαίτερα έντονα και επικίνδυνα

Το Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­δεί­νω­σης Και­ρού που εκδό­θη­κε χθες, ανα­βαθ­μί­ζε­ται σε Έκτα­κτο Δελ­τίο Επι­κίν­δυ­νων Και­ρι­κών Φαι­νο­μέ­νων. Βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό συνο­δευό­με­νο από μέτωπα…

Διεθνή
ΕΕ του πολέμου

Με «πολε­μι­κό ανα­κοι­νω­θέν» ισο­δυ­να­μούν τα Συμπε­ρά­σμα­τα της χτε­σι­νής Συνό­δου Κορυ­φής της ΕΕ, που ρίχνει κι άλλο «λάδι στη φωτιά» της…

Επικαιρότητα
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Έκτα­κτο δελ­τίο επι­δεί­νω­σης του και­ρού εξέ­δω­σε η Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία. Σύμ­φω­να με αυτό: Την Παρα­σκευή (19 Απρί­λη) βαρο­με­τρι­κό χαμη­λό στα…

Διεθνή
ΑΘΗΝΑ: 3ο Συνέδριο της Διεθνούς Συνδικαλιστικής Οργάνωσης Συνταξιούχων & Απομάχων \ βετεράνων

Ξεκί­νη­σε 14 Απρι­λί­ου και λήγει σήμε­ρα στην Αθή­να, το 3ο Συνέ­δριο της Διε­θνούς Συν­δι­κα­λι­στι­κής Οργά­νω­σης Συντα­ξιού­χων & Απο­μά­χων \ βετεράνων…

Διεθνή
Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ: Εκδήλωση-εφόδιο για όσους αναζητούν αιτίες και υπεύθυνους για το έγκλημα των Τεμπών, κόντρα στη συγκάλυψη VIDEO 🎥ΦΩΤΟ

Video of Εκδή­λω­ση στις Βρυ­ξέλ­λες για το έγκλη­μα στα Τέμπη- Ο Κώστας Παπα­δά­κης Με την εκδή­λω­σή της στις Βρυ­ξέλ­λες με…