Περιήγηση: Επικαιρότητα

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Στηρίζει τον αγώνα των εργαζόμενων στη «Μαλαματίνα» και απαιτεί την απελευθέρωση των συλληφθέντων συνδικαλιστών

Τη σύλ­λη­ψη δύο εργα­ζο­μέ­νων — συν­δι­κα­λι­στών, του προ­έ­δρου της ΠΟΕΕΠ και προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων της επι­χεί­ρη­σης «Μαλα­μα­τί­να» και του…

Επικαιρότητα
Έκθεση του Διεθνούς Ινστιτούτου Ερευνών Στοκχόλμης για την Ειρήνη (SIPRI): Μεγαλώνει η πυρηνική απειλή για τους λαούς

Ο αριθ­μός των πυρη­νι­κών όπλων θα αρχί­σει να αυξά­νε­ται μέσα στην επό­με­νη δεκα­ε­τία, εκτι­μά το Ινστι­τού­το Η πυρη­νι­κή απει­λή για…

Επικαιρότητα
Διεθνής Αμνηστία: Ο ουκρανικός στρατός θέτει αμάχους σε κίνδυνο δημιουργώντας στρατιωτικές βάσεις σε σχολεία και Νοσοκομεία

Ο ουκρα­νι­κός στρα­τός έθε­σε αμά­χους σε κίν­δυ­νο δημιουρ­γώ­ντας στρα­τιω­τι­κές βάσεις μέσα σε σχο­λεία και Νοσο­κο­μεία, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η Διε­θνής Αμνηστία.…

Επικαιρότητα
Κωνσταντινούπολη: Πυρκαγιά στο Ελληνικό Νοσοκομείο του Μπαλουκλί

Πυρ­κα­γιά ξέσπα­σε σήμε­ρα στο Ελλη­νι­κό Νοσο­κο­μείο στο Μπα­λου­κλί της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης και επε­κτά­θη­κε σε ορό­φους του πολυώ­ρο­φου κτι­ρί­ου, ωστό­σο το CNN…

Επικαιρότητα
ΥΠΕΞ Τουρκίας: Νέες κατηγορίες κατά της Ελλάδας με αφορμή τη νομοθετική ρύθμιση για τις μουφτείες

Κατη­γο­ρί­ες κατά της Ελλά­δας για παρα­βί­α­ση των δικαιω­μά­των και των ελευ­θε­ριών της «τουρ­κι­κής μειο­νό­τη­τας της Δυτι­κής Θρά­κης» εξα­πο­λύ­ει το τουρκικό…

Επικαιρότητα
ΠΑΜΕ: Καταγγέλλει τις συλλήψεις στη «Μαλαματίνα» και την προσπάθεια της εργοδοσίας να στήσει απεργοσπαστικό μηχανισμό

Τις συλ­λή­ψεις εργα­ζο­μέ­νων έξω από τη «Μαλα­μα­τί­να» και ειδι­κό­τε­ρα του Γ. Φρα­γκί­δη, πρό­ε­δρου της ΠΟΕΕΠ, και προ­έ­δρου του Σωμα­τεί­ου της…