Περιήγηση: Τεκμήρια

Προτεινόμενο
Ανορθολογισμός άλλων εποχών: «Δι’ ερεύνας υδάτων δεν πρέπει να χρησιμοποιώνται ραβδοσκόποι αλλ’ επιστήμονες γεωλόγοι»

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η συζή­τη­ση σχε­τι­κά με την ανα­γκαιό­τη­τα του εμβο­λια­σμού και τα όσα ανορ­θο­λο­γι­κά «επι­χει­ρή­μα­τα» προ­βάλ­λο­νται από ορι­σμέ­νες πλευρές…

Προτεινόμενο
Ο διαρκής τους φόβος: «…θα επιδράσουν ριζικώς επί των σκέψεων και ιδεών της επερχομένης διαδόχους γενεάς…» (ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Η προ­σπά­θεια- απ’ όλες τις κυβερ­νή­σεις- ελέγ­χου των φρο­νη­μά­των των εκπαι­δευ­τι­κών και μέσω αυτού, την καλύ­τε­ρης «αξιο­ποί­η­σης…

Προτεινόμενο
“Ο ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΓΙΟΡΤΑΖΕΙ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ ΕΠΕΤΕΙΟ, Αθήνα 1942” (Ντοκουμέντα)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Αξιο­ποιώ­ντας το περιο­δι­κό “ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Συλ­λο­γή πρώ­τη, ΑΠΡΙΛΗΣ 1962″, παρου­σιά­ζου­με άρθρο στου…

Προτεινόμενο
«…Ερανος σε είδος για την καινούργια σοδειά…» (Ντοκουμέντο από οικονομική εξόρμηση του ΚΚΕ στα 1944)

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας //  Το ΚΚΕ στα πάνω από 100 χρό­νια της ιστο­ρί­ας του, άντε­ξε, για­τί στη­ρί­ζε­ται πολύ­πλευ­ρα-και οικο­νο­μι­κά- στην εργατική…