Περιήγηση: Κοινωνία

Παιδεία
Η προθεσμία για την υποβολή Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2024

Το υπουρ­γείο Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού ανα­κοι­νώ­νει την έναρ­ξη της περιό­δου για την υπο­βο­λή Αιτή­σε­ων-Δηλώ­σε­ων συμ­με­το­χής στις Πανελ­λα­δι­κές Εξε­τά­σεις 2024.…

Επικαιρότητα
ΝΟΤΙΑ ΑΦΡΙΚΗ: Έντεκα εργάτες νεκροί και 75 τραυματίες σε δυστύχημα σε ορυχείο πλατίνας

Έντε­κα εργα­ζό­με­νοι σε ένα ορυ­χείο πλα­τί­νας σκο­τώ­θη­καν σε δυστύ­χη­μα με το ανα­βα­τό­ριο που τους ανέ­βα­ζε στην επι­φά­νεια, όπως έγι­νε γνωστό…

Κοινωνία
Πρόταση νόμου του ΚΚΕ για τη δίκαιη φορολόγηση και ανακούφιση των αυτοαπασχολουμένων της πόλης και της υπαίθρου

Πρό­τα­ση νόμου για τη δίκαιη φορο­λό­γη­ση και για μέτρα ανα­κού­φι­σης των αυτο­α­πα­σχο­λου­μέ­νων της πόλης και της υπαί­θρου κατέ­θε­σε η Κοινοβουλευτική…