Περιήγηση: Κοινωνία

Κοινωνία
«Λαϊκή Συσπείρωση» Αθήνας: Καμιά ανοχή στις πιάτσες του θανάτου — Εδώ και τώρα μέτρα ουσιαστικής στήριξης των χρηστών

«Καμία ανο­χή στην τοξι­κο­ε­ξάρ­τη­ση και στις πολι­τι­κές που την συντη­ρούν. Απέ­να­ντι μας δεν είναι ο χρή­στης, αλλά το σύστη­μα που…

Προτεινόμενο
Αυξημένος ο κίνδυνος καρκίνου από τα πολύ επεξεργασμένα τρόφιμα

Η συχνή κατα­νά­λω­ση πολύ επε­ξερ­γα­σμέ­νων τρο­φί­μων συν­δέ­ε­ται με αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο εμφά­νι­σης καρ­κί­νου και θανά­του από αυτόν, ιδί­ως ανα­φο­ρι­κά με γυναικολογικούς…

Κοινωνία
Δίκη για Μάτι: Καταγγελία μάρτυρα για πρόταση «ανταλλαγής νεκρών χωρίς νόμιμη διαδικασία»

Προ­σπά­θεια συγκά­λυ­ψης και σωρεία σοβα­ρών περι­στα­τι­κών, κατήγ­γει­λε μία εκ των μαρ­τύ­ρων και παθού­σα, της φονι­κής πυρ­κα­γιάς στο Μάτι Αττι­κής, κατά…