Περιήγηση: Επιστήμη

Επιστήμη
Άλογο και άνθρωπος πριν από χιλιάδες χρόνια: πώς βρήκαν το δρόμο τους ο ένας στον άλλο;

Συγ­γρα­φείς: Vera Klontza-Jaklova, Romilda Nevěčná, Manolis Klontzas [ Τα κεί­με­να απο­τε­λούν μέρος από σει­ρά αντί­στοι­χων δημο­σιεύ­σε­ων στο περιο­δι­κό της Ιππο­λο­γι­κής Ομοσπονδίας…

Επιστήμη
Λίθινα εργαλεία καταγράφουν τρία κύματα μετανάστευσης των πρώτων Sapiens στην Ευρώπη

Λιβα­νέ­ζι­κα και γαλ­λι­κά λίθι­να εργα­λεία που κατα­σκευά­στη­καν έως και 54.000 χρό­νια πριν απο­κα­λύ­πτουν τρεις φάσεις των πρώ­των ανθρώ­πι­νων μετα­να­στεύ­σε­ων στην…

Επιστήμη
Μπετόβεν: Διεθνής ομάδα ερευνητών αναζητά τα αίτια θανάτου του, αναλύοντας τούφες από τα μαλλιά του

Μια διε­θνής ομά­δα επι­στη­μό­νων απο­κρυ­πτο­γρά­φη­σε για πρώ­τη φορά το γονι­δί­ω­μα του Λού­ντ­βιχ βαν Μπε­τό­βεν από τού­φες μαλ­λιών του σπου­δαί­ου μουσικοσυνθέτη.…