Περιήγηση: Συνεντεύξεις

Συνεντεύξεις
Δήμος Νεάπολης Συκεών- Μπάμπης Βέλλης: Συστράτευση με τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και το ΚΚΕ για να βγει ο λαός στο προσκήνιο

Ενό­ψει των δημο­τι­κών και περι­φε­ρεια­κών εκλο­γών, ο δημο­τι­κός σύμ­βου­λος και υπο­ψή­φιος δήμαρ­χος Νεά­πο­λης-Συκε­ών με τη «Λαϊ­κή Συσπεί­ρω­ση» Μπά­μπης Βέλ­λης απα­ντά στις…

Συνεντεύξεις
Ο αντικομουνισμός, ο ρόλος της Τέχνης, ο Βάρναλης, συνέντευξη του Ηρακλή Κακαβάνη στη «Χαραυγή»

Ανα­δη­μο­σιεύ­ου­με τη συνέ­ντευ­ξη του Ηρα­κλή Κακα­βά­νη στην εφη­με­ρί­δα της Κύπρου «Χαραυ­γή» και στον Δημή­τρη Στρα­τή. Τη συνέ­ντευ­ξη συνο­δεύ­ει και μία…

Συνεντεύξεις
Χάρης Σακελλαρίου: «Η θέση μας είναι με τους χουσμεκιάρηδες κι όχι με τους αφεντάδες»

Συνέ­ντευ­ξη, με την ευκαι­ρία της πτυ­χια­κής εργα­σί­ας τους, των φοι­τη­τριών του Δημο­κρί­τειου Πανε­πι­στη­μί­ου Θρά­κης (Τμή­μα Δημο­τι­κής Εκπαί­δευ­σης), κ.κ. Μαρί­ας Τράκα…