Περιήγηση: Ποίηση

Ποίηση
Εμένα οι φίλοι μου…

Γρά­φει ο Τρια­ντά­φυλ­λος Μπα­λω­μέ­νος Εμέ­να οι φίλοι μου άπλω­σαν  σαν τις φυλ­λω­σιές στα κατα­πρά­σι­να δάση της ελπί­δας… Κάθε δάσος και…

Ποίηση
“Κόκκινο Χρυσάφι”

Γρά­φει ο Δημή­τρης Κων­στα­ντό­που­λος* «Με κόκ­κι­νο της φρά­ου­λας τα χέρια τους βαμ­μέ­να…»  στο ποί­η­μα του για τους μετα­νά­στες εργά­τες γης…