Περιήγηση: Ματιές στην Επικαιρότητα

Ματιές στην Επικαιρότητα
Eurovision: Ενα πανηγυράκι που ξέραμε το νικητή: η ευρωΝΑΤΟϊκή προπαγάνδα

Σχό­λιο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Το “πανη­γυ­ρά­κι Eurovision πέρα από μια καλο­στη­μέ­νη φιέ­στα της βιο­μη­χα­νί­ας του θεά­μα­τος, ανέ­κα­θεν εξυ­πη­ρε­τού­σε πολι­τι­κές σκο­πεύ­σεις αλλά…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Ο υιός Μητσοτάκη προσελήφθη στο Ευρωκοινοβούλιο — Χιλιάδες επιστήμονες στην ανεργία

Ο Κων­στα­ντί­νος Μητσο­τά­κης, γιος του πρω­θυ­πουρ­γού Κυριά­κου Μητσο­τά­κη, προ­σε­λή­φθη στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο ως βοη­θός ευρω­βου­λευ­τή, αμέ­σως μόλις ολο­κλή­ρω­σε τις στρα­τιω­τι­κές του…

Ματιές στην Επικαιρότητα
Επιτάφιος: «Θα τα πω όλα στο Θεό…» — Ποιανού είναι ο Θεός;

Επε­κτα­τι­κοί πόλε­μοι, σκλα­βο­πά­ζα­ρα, εκτο­πί­σεις πλη­θυ­σμών, γενο­κτο­νί­ες, προ­σφυ­γιά, κακο­ποί­η­ση και εκμε­τάλ­λευ­ση γυναι­κών και αθώ­ων παι­διών απο­τυ­πώ­νο­νται στο φετι­νό στο­λι­σμό του κουβουκλίου…