Περιήγηση: Πολιτική

Διεθνή
Παγκόσμια ψηφοφορία για την άρση του αποκλεισμού (εμπάργκο) της Κούβας

Φέτος, ενό­ψει της νέας ψηφο­φο­ρί­ας στην ολο­μέ­λεια του ΟΗΕ, μπαί­νο­ντας στον ιστό­το­πο www.cubavsbloqueo.cu/es μπο­ρού­με «ψηφί­ζο­ντας» ηλε­κτρο­νι­κά (κλι­κά­ρου­με το “VOTAR” μπαίνοντας…

Πολιτική
Πάνε πακέτο

Σχο­λιά­ζει ο Σφυ­ρο­δρέ­πα­νος // Ο ένας (πλα­σά­ρει ότι) είναι παι­δί των κατα­λή­ψε­ων και των κινη­μά­των, αλλά βγά­ζει στο σφυ­ρί τα…