Περιήγηση: Νέες Κυκλοφορίες

Νέες Κυκλοφορίες
Κωνσταντίνος Θεοτόκης «Αγάπη παράνομη» — Νέα κυκλοφορία

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ Κων­στα­ντί­νος Θεο­τό­κης Αγά­πη παρά­νο­μη Μια ιστο­ρία εγκλη­μα­τι­κού πάθους που κατα­πα­τά «τους θεό­γρα­φτους νόμους της ανθρω­πιάς και της θρησκείας»…

Νέες Κυκλοφορίες
Νέα Κυκλοφορία: «Ναπολέων Σουκατζίδης. Το μεγαλείο ενός αγωνιστή της Αντίστασης»

ΝΕΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΘΕΜΟΥ ΚΟΡΝΑΡΟΥ Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης. Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης Λογο­τε­χνι­κό πορ­τρέ­το μιας από τις πλέ­ον ηρω­ι­κές μορφές…