Περιήγηση: Νέες Κυκλοφορίες

Βιβλίο
Νέα κυκλοφορία: “Γιάνους Κόρτσακ. Ο Πατέρας των Δικαιωμάτων του Παιδιού”

Κυκλο­φό­ρη­σε από τις Εκδό­σεις Αλμύ­ρα το παι­δι­κό βιβλίο «Γιά­νους Κόρ­τσακ. Ο Πατέ­ρας των Δικαιω­μά­των του Παι­διού» σε κεί­με­νο του Αντώ­νη Ζαρί­ντα. Πρό­κει­ται για…

Νέες Κυκλοφορίες
Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Λεόντιου Πετμεζά ”Συστοιχίες της αυριανής εξορίας”.

Κυκλο­φο­ρεί από τις εκδό­σεις ΟΣΤΡΙΑ η νέα ποι­η­τι­κή συλ­λο­γή του λογο­τέ­χνη, κρι­τι­κού λογο­τε­χνί­ας και τέχνης Λεό­ντιου Πετμε­ζά «Συστοι­χί­ες της αυριανής…