Περιήγηση: Χορός

Πολιτισμός
Στέκι πολιτισμού και νεανικής δημιουργίας της ΚΝΕ στην Αθήνα: Latin και αφρικάνικοι χοροί | Συνάντηση τριών ηπείρων! (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Για ακό­μα μια μέρα, συνε­χί­στη­κε η πολύ θερ­μή συμ­με­το­χή στο Φεστι­βάλ Χορού του Στε­κιού Πολι­τι­σμού και Νεα­νι­κής Δημιουρ­γί­ας της ΚΝΕ στην Αθήνα,…