Περιήγηση: Προτεινόμενο Θέμα

Κοινωνία
Τα απαραίτητα αξεσουάρ που πρέπει να έχει ένας οδηγός σε περίπτωση χιονόπτωσης και άσχημων καιρικών συνθηκών

Με το κύμα ψύχους που ανα­μέ­νε­ται τις επό­με­νες ημέ­ρες στην Ελλά­δα, τις επι­κεί­με­νες χαμη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και το χιό­νι, οι οδηγοί…

Προτεινόμενο
Αντιγριπικό εμβόλιο: Ποιοι πρέπει να το κάνουν — Τι ισχύει για τα παιδιά

Ξεκί­νη­σε χθες η περί­ο­δος συντα­γο­γρά­φη­σης του αντι­γρι­πι­κού εμβο­λί­ου ενώ η περί­ο­δος εμβο­λια­σμού του πλη­θυ­σμού ξεκι­νά στις 15 Οκτω­βρί­ου. Ο εμβο­λια­σμός θα γίνεται…

Ατέχνως
Χρειαζόμαστε και τη βοήθειά σου — Ενίσχυσε το Ατέχνως

Ακο­λου­θώ­ντας τις βασι­κές αρχές δημιουρ­γί­ας, αντλού­με δύνα­μη από την εμπι­στο­σύ­νη σας, παρα­μέ­νου­με ανό­μοια­στοι, στα­θε­ροί, συνε­χί­ζου­με δυνα­τοί. Έπει­τα από πέντε χρόνια…