Περιήγηση: Στήλη Αναγνωστών

Στήλη Αναγνωστών
Κορωνοϊός και Πρακτική άσκηση στην ΕΑΕ: Ακόμη ένα εξάμηνο χαμένο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές;

Από μετα­πτυ­χια­κούς φοι­τη­τές δια­φο­ρε­τι­κών πανε­πι­στη­μί­ων με κοι­νό τίτλο προ­γράμ­μα­τος σπου­δών λάβα­με την ακό­λου­θη επι­στο­λή όπου απο­τυ­πώ­νε­ται η αγω­νία τους για…

Στήλη Αναγνωστών
Ο Χαφιές

Πήραν θάρ­ρος οι ρου­φιά­νοι βγαί­νουν φόρα στο σερ­γιά­νι. Επε­τά­ξαν τις κου­κού­λες καμα­ρώ­νουν σα νυφού­λες. Γύρα φέρ­νουν στα κανά­λια για να…