Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Champions League — Τελικός: Παρί ΣΖ vs Μπάγερν, σήμερα στις 22.00

Champions League: Με καθυ­στέ­ρη­ση σχε­δόν τριών μηνών εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού και έχο­ντας ξεκι­νή­σει η νέα σεζόν στην κορυ­φαία διορ­γά­νω­ση, το Champions League 2020 ολο­κλη­ρώ­νει από­ψε την δια­δρο­μή του με τον τελι­κό στο Estadio Da Luz της Λισα­βό­νας (22:00), ανά­με­σα στην Παρί ΣΖ και την Μπάγερν.

Αμφό­τε­ρες έχουν κερ­δί­σει τα αντί­στοι­χα πρω­τα­θλή­μα­τα και Κύπελ­λα, σε Γαλ­λία και Γερ­μα­νία τη Μπου­ντε­σλί­γκα, κυνη­γώ­ντας το μαγι­κό «τρεμπλ» και εξοι­κειω­μέ­νες με την εγχώ­ρια επι­τυ­χία, έφτα­σαν στη Λισα­βό­να για να κερ­δί­σουν το UCL και κατά συνέ­πεια, την ευρω­παϊ­κή ηγεμονία.

Kάτι που η Μπά­γερν πάντως έχει κατα­φέ­ρει πέντε φορές στο παρελ­θόν (Champions League/Κύπελλο Πρω­τα­θλη­τριών), κάνο­ντας μάλι­στα «τρεμπλ» το 2013, αλλά και κάτι που θα επι­χει­ρή­σει για πρώ­τη φορά στην 50χρονη Ιστο­ρία της η Παρί ΣΖ.

Σε ένα τελι­κό αξί­ας 1,73 δισ ευρώ, με τους Μπά­γερν να απο­τι­μά­ται σύμ­φω­να με την γερ­μα­νι­κή ιστο­σε­λί­δα transfertmark στα 928,55 εκατ. ευρώ και τους Παζι­ριά­ζους στα 801,45 εκατ. ευρώ.

Η παρου­σία πλη­θώ­ρας ταλέ­ντων στο Estadio da Luz, εγγυά­ται ένα ανοι­χτό και συναρ­πα­στι­κό παι­χνί­δι, με τον Ρόμπερτ Λεβα­ντόφκ­σι να θέλει να προ­σθέ­σει γκολ στο απί­στευ­το έως τώρα ρεκόρ του (15), φτά­νο­ντας ή και ξεπερ­νώ­ντας τον Κρι­στιά­νο Ρονάλ­ντο (17 γκολ σε ένα τουρ­νουά), αλλά και τους Γκνά­μπρι, Ντέι­βις να θέλουν επί­σης να ξεχωρίσουν.

Θα μπο­ρού­σε να είναι ο τελι­κός του Νεϊ­μάρ, του πιο απο­φα­σι­στι­κού παί­κτη στην διορ­γά­νω­ση αυτή την σεζόν, όπως απο­δει­κνύ­ουν οι αριθ­μοί. Επί­σης του Ντι Μαρία, καθο­ρι­στι­κού στον ημι­τε­λι­κό με την Λει­ψία, αλλά και του παγκό­σμιου πρω­τα­θλη­τή Κιι­λιάν Μπαπέ.

Οι Παρι­ζιά­νοι που έχουν κατα­κτή­σει 24 από τα 28 τελευ­ταία εγχώ­ρια τρό­παια, θέλουν να γρά­ψουν με την σει­ρά τους Ιστο­ρία στην κορυ­φαία διορ­γά­νω­ση της Ευρώπης.

Και οι δύο ομά­δες κέρ­δι­σαν τους αντί­στοι­χους ημι­τε­λι­κούς αγώ­νες τους με ένα άνε­το σκορ 3–0 και παρό­λο που αυτό δεί­χνει αμυ­ντι­κή ικα­νό­τη­τα της Μπά­γερν και της Παρί ΣΖ PSG, είναι δύσκο­λο να προ­βλέ­ψει κάποιος τι θα κάνουν οι όπι­σθο­φυ­λα­κές, μπρο­στά στις αντί­στοι­χες σού­περ επιθέσεις.

Οι Βαυα­ροί, ξεκι­νώ­ντας τον Σεπτέμ­βριο από τον όμι­λο που συμ­με­τεί­χε ο Ολυ­μπια­κός (νίκη­σαν 3–2 στο Φάλη­ρο και 2–0 στο Μόνα­χο) φτά­νουν στον τελι­κό, κερ­δί­ζο­ντας και τους 10 αγώ­νες μέχρι στιγ­μής και σκο­ρά­ρο­ντας 42 φορές, με το απο­κο­ρύ­φω­μα σίγου­ρα την συντρι­βή (8–2) που κατά­φε­ραν απέ­να­ντι την Μπαρτσελόνα.

«Θα προ­σπα­θή­σου­με να οργα­νώ­σου­με την άμυ­να μας, αλλά γνω­ρί­ζου­με ότι η μεγα­λύ­τε­ρη δύνα­μή μας είναι να πιέ­σου­με τους αντι­πά­λους μας», τόνι­σε ο Γερ­μα­νός προ­πο­νη­τής της Μπά­γερν, Χάν­σι Φλικ.

Η Παρί ΣΖ, που φτά­νει στον τελι­κό μετά από μια μακρά περί­ο­δο απο­τυ­χί­ας στην διορ­γά­νω­ση, ήταν σχε­δόν εξί­σου κυρί­αρ­χη με οκτώ νίκες σε 10 παι­χνί­δια και 25 γκολ, η δεύ­τε­ρη καλύ­τε­ρη επί­θε­ση στην διοργάνωση.

«Είμαι πολύ χαρού­με­νος που προ­πο­νώ αυτή την ομά­δα . Είναι δια­σκε­δα­στι­κό. Δεν μιλούν μόνο, αλλά και προ­σπα­θούν και δου­λεύ­ουν σκλη­ρά. Θα δώσου­με τα πάντα. Ο τελι­κός θα είναι ένας μεγά­λος αγώ­νας», είπε ο Γερ­μα­νός προ­πο­νη­τής της Παρί ΣΖ, Τόμας Τούχελ.

Γκε­γιέ, Λει­βίν Κουρ­ζά­βα και Βερά­τι αντι­με­τω­πί­σουν ενο­χλή­σεις, ενώ θα απο­φα­σι­στεί η παρου­σία του Κέι­λορ Ναβάς, που έλει­ψε από τον ημι­τε­λι­κό με την Λει­ψεία (3–0) , εξαι­τί­ας τραυματισμού.
Ο Ζερόμ Μπό­α­τεγκ, που αντι­κα­τα­στά­θη­κε με μυϊ­κό τραυ­μα­τι­σμό στο ημί­χρο­νο με τη νίκη της Μπά­γερν με 3–0 επί της Λιόν στον ημι­τε­λι­κό, ανα­μέ­νε­ται να είναι κατάλ­λη­λος για τον τελικό.

Tον μεγά­λο αγώ­να θα διαι­τη­τεύ­σει ο 44χρονος Ιτα­λός Ντα­νιέ­λε Ορσά­το, στον πρώ­το μεγά­λο τελι­κό της καριέ­ρας του σε επί­πε­δο UEFA. Θα έχει βοη­θούς τους συμπα­τριώ­τες του, Λορέν­τζο Μαν­γκα­νέ­λι και Αλε­σά­ντρο Τζια­λα­τί­νι, ενώ τέταρ­τος διαι­τη­τής θα είναι ο Ρου­μά­νος Οβί­ντιου Χατσε­γκάν. Διαι­τη­τής VAR θα είναι ο Ιτα­λός Μασι­μι­λιά­νο Ιρά­τι, ενώ καθή­κο­ντα AVAR θα έχει ο συμπα­τριώ­της του, Μάρ­κο Γκουί.

Πιθανές συνθέσεις:

ΠΑΡΙ ΣΖ: Ρίκο (Νάβας), Κέρερ, Τιά­γκο Σίλ­βα, Κιμπέ­μπε, Μπερ­νάτ, Μαρ­κί­νιος, Βερά­τι, (Παρέ­δες), Αντέρ Ερέ­ρα, Νεϊ­μάρ, Ντι Μαρία, Μπαπέ.

ΜΠΑΓΕΡΝ: Νόιερ, Κίμιχ, Μπό­α­τεγκ, Αλά­μπα, Ντέι­βις, Γκο­ρέ­τσκα, Τιά­γκο, Πέρι­σιτς, Μίλερ, Γκνά­μπρι, Λεβαντόφσκι

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο