Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Champions League: Τσεκ στα έξι τελευταία εισιτήρια για τους ομίλους — Με το ένα πόδι στους ομίλους ο Ολυμπιακός

Ένα…βήμα από τ΄ αστέ­ρια βρί­σκε­ται ο Ολυ­μπια­κός. Ο δευ­τε­ρα­θλη­τής Ελλά­δας, έχο­ντας ισχυ­ρή παρα­κα­τα­θή­κη τον θρί­αμ­βο (4–0) της περα­σμέ­νης εβδο­μά­δας στο «Γ. Καραϊ­σκά­κης», αντι­με­τω­πί­ζει από­ψε (22:00, Cosmote TV ) την Κράσ­νο­νταρ στο Krasnodar Stadium, προ­κει­μέ­νου να «σφρα­γί­σει» την επι­στρο­φή του στους ομί­λους του Champions League, της δόξας και του χρήματος.

Μια πρό­κρι­ση που θα παί­ξει απο­φα­σι­στι­κό ρόλο στην βαθ­μο­λο­γία της χώρας μας στην UEFA και βεβαί­ως στον αριθ­μό των ομά­δων που θα έχου­με στην Ευρώ­πη από την σεζόν 2021/22.

Ο Ολυ­μπια­κός, ο οποί­ος έτσι θα βρε­θεί για 19η φορά στους ομί­λους της κορυ­φαί­ας διορ­γά­νω­σης, στην κλή­ρω­ση της Πέμ­πτης στο Μονακό(19:00), σε περί­πτω­ση πρό­κρι­σης, θα είναι στο τρί­το γκρουπ δυνα­μι­κό­τη­τας, (έχει 44.000 βαθ­μούς και είναι 35ος στην UEFA), απο­φεύ­γο­ντας σίγου­ρα έως τώρα Λεβερ­κού­ζεν, Σάλτσ­μπουργκ, Βαλέν­θια και Ίντερ.

Ο ΑΠΟΕΛ, που πάντως στα­μά­τη­σε τον Άγιαξ στο ΓΣΠ (0–0), κρα­τώ­ντας τον μετά από ένα σχε­δόν χρό­νο και 14 συνε­χό­με­να ματς στην Ευρώ­πη (Champions League)… άσφαι­ρο, θα ανα­ζη­τή­σει στο Άμστερ­νταμ ένα μικρό ποδο­σφαι­ρι­κό θαύ­μα για να προκριθεί.

Τρεις αγώ­νες από­ψε και ισά­ριθ­μοι αύριο.

Ο Ολυμπιακός 90′ μακριά από τ΄αστέρια

Ο Πέδρο Μαρ­τίνς στη συνέ­ντευ­ξη Τύπου τόνι­σε ότι ο Ολυ­μπια­κός δεν πρό­κει­ται να υπο­τι­μή­σει τους Ρώσους και θα αγω­νι­στεί με σοβα­ρό­τη­τα στον επα­να­λη­πτι­κό. Ο Πορ­το­γά­λος τεχνι­κός παράλ­λη­λα έχει να δια­χει­ρι­στεί, για πρώ­τη φορά, φέτος το γεγο­νός ότι ανά­με­σα στους δύο αγώ­νες, έδω­σε και ματς πρω­τα­θλή­μα­τος. Οι πολ­λές αλλα­γές μπο­ρεί να απο­συ­ντό­νι­σαν τους Πει­ραιώ­τες απέ­να­ντι στον Αστέ­ρα Τρί­πο­λης, αλλά ο στό­χος τη δεδο­μέ­νη χρο­νι­κή στιγ­μή είναι η είσο­δος στους χρυ­σο­φό­ρους ομίλους.

Η ενδε­κά­δα ανα­μέ­νε­ται να είναι η ίδια με αυτήν που έδω­σε τη νίκη με 4–0 στον Πει­ραιά. Σα, Ελαμπ­ντε­λα­ουί, Μεριά, Σεμέ­δο, Τσι­μί­κα, Μπου­χα­λά­κης, Γκι­γιέρ­με, Ποντέν­σε, Μασού­ρα, Βαλ­μπου­ε­νά, Γκε­ρέ­ρο θα είναι οι εκλε­κτοί του Μάρ­τινς. Σε περί­πτω­ση που ο Ολυ­μπια­κός κατα­φέ­ρει να κρα­τή­σει την ίδια απο­τε­λε­σμα­τι­κή αμυ­ντι­κή του λει­τουρ­γία τότε η πρό­κρι­ση θα έρθει σχε­τι­κά εύκολα.

O 43χρονος Σλο­βέ­νος διαι­τη­τής, κατη­γο­ρί­ας Elite, Ντα­μίρ Σκό­μι­να, ορί­στη­κε από την UEFA, να διευ­θύ­νει την επα­να­λη­πτι­κή ανα­μέ­τρη­ση για τα play off του Champions League, ανά­με­σα σε Κράσ­νο­νταρ και Ολυ­μπια­κό, την ερχό­με­νη Τρίτη.

Ο Σκό­μι­να ήταν διαι­τη­τής στον τελευ­ταίο τελι­κό του Champions League, ανά­με­σα σε Λίβερ­πουλ και Τότε­ναμ (2–0), ενώ είχε «σφυ­ρί­ξει» στη νίκη (1–0) του Ολυ­μπια­κού επί της Μπεν­φί­κα, τους ομί­λους του Champions League.

Πρώ­τος βοη­θός θα είναι ο Γιού­ρι Πρα­πρότ­νικ, δεύ­τε­ρος ο Ρόμπερτ Βου­κάν και τέταρ­τος διαι­τη­τής ο Ράντε Ομπρένοβιτς.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο