Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

CIA και Γερμανία κατασκόπευαν επί δεκαετίες εκατοντάδες χώρες

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές και γερ­μα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες επί δεκα­ε­τί­ες κατα­σκό­πευαν πάνω από 100 χώρες μέσω μίας ελβε­τι­κής εται­ρεί­ας κωδι­κο­ποι­η­τών και κρυ­πτο­γρά­φη­σης μηνυ­μά­των, απο­κα­λύ­πτουν σήμε­ρα δημο­σιεύ­μα­τα και στις τρεις χώρες.

Η εται­ρεία Crypto AG είχε κατα­στεί ηγέ­της στον τομέα της κωδικοποίησης/κρυπτογράφησης μηνυ­μά­των μετά τον Β’ Παγκό­σμιο Πόλε­μο, πωλώ­ντας ένα­ντι «πολ­λών εκατ. δολα­ρί­ων» τα προ­ϊ­ό­ντα της σε πάνω από 120 χώρες, έως και πρό­σφα­τα, τονί­ζε­ται σε δημο­σί­ευ­μα της Washington Post, που παρου­σιά­ζει τα ευρή­μα­τα μίας κοι­νής δημο­σιο­γρα­φι­κής έρευ­νάς της με το γερ­μα­νι­κό δίκτυο ZDF και την ελβε­τι­κή ραδιο­τη­λε­ό­ρα­ση RSF.

Μετα­ξύ των πελα­τών της εται­ρεί­ας περι­λαμ­βά­νο­νται το «Ιράν, στρα­τιω­τι­κά καθε­στώ­τα στη Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, η Ινδία, το Πακι­στάν, ακό­μη και το ίδιο το Βατι­κα­νό», εξη­γεί η αμε­ρι­κα­νι­κή εφημερίδα.

Όμως, η Crypto AG είχε εξα­γο­ρα­σθεί το 1970 από τη CIA, στο πλαί­σιο «ενός άκρως εμπι­στευ­τι­κού συνε­ται­ρι­σμού» της με την αντί­στοι­χη γερ­μα­νι­κή υπη­ρε­σία πλη­ρο­φο­ριών BND. Οι Γερ­μα­νοί απο­δε­σμεύ­θη­καν από την εται­ρεία στις αρχές του 1990 και η CIA επα­να­πώ­λη­σε την Crypto το 2018. Οι δύο μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες «παρα­χά­ρα­ξαν τα μηχα­νή­μα­τα της εται­ρεί­ας, ώστε να μπο­ρούν εύκο­λα να σπά­ζουν τους κωδι­κούς των χωρών –πέλα­τών της, που τα χρη­σι­μο­ποιού­σαν για την κρυ­πτο­γρά­φη­ση μηνυμάτων».

Έτσι, οι δύο μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες μπο­ρού­σαν να επι­σκο­πούν την κρί­ση των (Αμε­ρι­κα­νών) ομή­ρων στην Τεχε­ρά­νη το 1979, να προ­σφέ­ρουν πολύ­τι­μες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τις θέσεις του στρα­τού της Αργε­ντι­νής στη Βρε­τα­νία κατά των Πόλε­μο στα Φόλ­κλαντ, να παρα­κο­λου­θούν τις μυστι­κές απο­στο­λές για τη δολο­φο­νία λατι­νο­α­με­ρι­κα­νών δικτα­τό­ρων και να υπο­κλέ­ψουν τις αλλη­λο­συγ­χα­ρη­τή­ριες συνο­μι­λί­ες Λίβυων αξιω­μα­τού­χων μετά την επί­θε­ση σε ντι­σκο­τέκ στο Δυτι­κό Βερο­λί­νο το 1986, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους δύο Αμε­ρι­κα­νοί στρα­τιώ­τες, απο­κα­λύ­πτει η Post.

H επι­χεί­ρη­ση, που έφε­ρε την κωδι­κή ονο­μα­σία «Θησαυ­ρός» (Thesaurus), ή «Ρου­βί­κων», υπήρ­ξε το «κόλ­πο του αιώ­να» όσον αφο­ρά τις μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες, σύμ­φω­να με αυτο­ε­παι­νε­τι­κή ανα­φο­ρά της CIA το 2004, που περι­ήλ­θε στην κατο­χή των ομά­δων που ερεύ­νη­σαν το θέμα. Στα χέρια τους βρέ­θη­καν και παρό­μοια έγγρα­φα από τις γερ­μα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες που χρο­νο­λο­γού­νται έως το 2008.

Ούτε η CIA, αλλά ούτε και η BND θέλη­σαν να σχο­λιά­σουν το δημο­σί­ευ­μα της Washington Post, χωρίς ωστό­σο να δια­ψεύ­δουν την αυθε­ντι­κό­τη­τα των εγγρά­φων που παρουσιάζονται.

Ο πρώ­ην συντο­νι­στής των γερ­μα­νι­κών μυστι­κών υπη­ρε­σιών Μπερντ Σμιντ­μπά­ου­ερ, επι­βε­βαί­ω­σε στην ZDF την ύπαρ­ξη αυτής της επι­χεί­ρη­σης, υπο­στη­ρί­ζο­ντας πως η «Ρου­βί­κων» βοή­θη­σε «να γίνει ο κόσμος πιο ασφαλής».

Από την πλευ­ρά της, η σου­η­δι­κή εται­ρεία Crypto International, που εξα­γό­ρα­σε την Crypto AG, χαρα­κτή­ρι­σε ως «άκρως ανη­συ­χη­τι­κή» την έρευ­να, δια­βε­βαιώ­νο­ντας συνά­μα πως «δεν έχει κανέ­να δεσμό με τη CIA, ή την BND».

Πηγή: ΑΠΕ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο