Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Clint Eastwood: 8+1 πράγματα που μάλλον δεν ξέρατε

Γρά­φει ο Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Ο Κλιντ Ίστ­γουντ έκλει­σε τα 93 στις 31 Μαΐ­ου και δε στε­να­χω­ρή­θη­κε καθό­λου… «Τα γηρα­τειά μπο­ρεί να είναι μια δια­σκε­δα­στι­κή περί­ο­δος αν απο­φα­σί­σεις να τα απο­λαύ­σεις» δηλώ­νει με κάθε ευκαι­ρία και επι­διώ­κει να κάνει πράξη

Επι­βιώ­νο­ντας πριν χρό­νια από ένα αερο­πο­ρι­κό δυστύ­χη­μα έως το να υπο­δυ­θεί σχε­δόν τον Σού­περ­μαν και μέχρι την κλη­ρο­νο­μιά του στο Χόλι­γουντ, ο Κλιντ Ίστ­γουντ έχει γεμί­σει με πολ­λά τα 93 του χρόνια.

Ο συνή­θως κακός θρύ­λος της silver screen είναι απο­κα­λυ­πτι­κός όταν σκέ­φτε­ται τα γηρα­τειά, όπως εξή­γη­σε σε συνέ­ντευ­ξή του το 2015.

Ξέρεις ποιο είναι το big trick; Έχω έναν φίλο που είναι στα 90 του και του είπα: «Φαί­νε­σαι πολύ καλός. Ποιο είναι το κόλ­πο;» _και μου είπε: «Μην αφή­σεις ποτέ τα γερά­μα­τα να μπουν μέσα σου» _Και δεν το έκα­νε ποτέ». και συνέ­χι­σε δηλώ­νο­ντας: «Τα γηρα­τειά μπο­ρεί να γίνουν δια­σκε­δα­στι­κά αν ξαπλά­ρεις και το απο­λαμ­βά­νεις», κάτι που ο ηθο­ποιός κάνει εδώ και χρόνια.

Άρχι­σε να παί­ζει στη δεκα­ε­τία του 1950 και συνέ­χι­σε να πρω­τα­γω­νι­στεί σε κλα­σι­κά έργα όπως η τρι­λο­γία των δολα­ρί­ων του Sergio Leone, και μετά οι ται­νί­ες Dirty Harry, Pale Rider και Escape From Alcatraz. Κέρ­δι­σε τα δύο πρώ­τα του Όσκαρ σε ηλι­κία 62 ετών για την ται­νία Unforgiven — Καλύ­τε­ρης Σκη­νο­θε­σί­ας και Καλύ­τε­ρης Ται­νί­ας — κι ήταν υπο­ψή­φιος για ένα τρί­το, Α’ Ανδρι­κού Ρόλου. Έκτο­τε κέρ­δι­σε άλλα δύο (πάλι Καλύ­τε­ρης Σκη­νο­θε­σί­ας και Καλύ­τε­ρης Ται­νί­ας για το Million Dollar Baby του 2004) και γνώ­ρι­σε περαι­τέ­ρω επι­τυ­χία στα τέλη της καριέ­ρας του μπρο­στά και πίσω από την κάμε­ρα με ται­νί­ες όπως το Gran Torino, Letters From Iwo Jima, American Sniper και The Mule.

Επί­σης, πρό­κει­ται να ξεκι­νή­σει την παρα­γω­γή της τελευ­ταί­ας του ται­νί­ας, Jurror #2, η οποία θα δει τον 93χρονο ηθο­ποιό να μπαί­νει μπρο­στά στην κάμε­ρα μαζί με τους Nicholas Hoult, Toni Collette και Kiefer Sutherland.

Ο Κλιντ Ίστ­γουντ υπό­σχε­ται –για μια ακό­μη φορά- την τελευ­ταία ται­νία της καριέ­ρας του | Ένορ­κος 2

Όμως, ενώ το μεγα­λύ­τε­ρο μέρος της ζωής του Ίστ­γουντ έχει περά­σει έξω από το public spotlight, μερι­κές από τις πιο συναρ­πα­στι­κές στιγ­μές συνέ­βη­σαν εκτός κάμερας.

1.

Clint’s _Big Baby – Κυριολεκτικά
(ας το πιστέψωμεν)…
Σύμ­φω­να με τον ίδιο τον … ζύγι­ζε οκτώ κιλά κατά τη γέν­νη­σή του και ορι­σμέ­νες ανα­φο­ρές λένε ότι οι νοσο­κό­μες του νοσο­κο­μεί­ου του έδω­σαν το παρα­τσού­κλι “Samson”.
«Ήμουν εγώ: ένας μεγα­λό­σω­μος, τύπος», είπε ο ηθο­ποιός σε μια συνέ­ντευ­ξη το 2008. «Ήμουν το μεγα­λύ­τε­ρο μωρό που γεν­νή­θη­κε στο νοσο­κο­μείο St. Francis (στο Σαν Φραν­σί­σκο) εκεί­νη τη συγκε­κρι­μέ­νη περί­ο­δο. Η μητέ­ρα μου έτρω­γε υπερ­βο­λι­κά, υποθέτω».

2.

Ο Clint είχε αρκετή φαντασία

Ενώ ο Eastwood εκφώ­νη­σε περί­φη­μα μια ομι­λία σε μια άδεια καρέ­κλα εκπρο­σω­πώ­ντας τον Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ Μπα­ράκ Ομπά­μα στο Εθνι­κό Συνέ­δριο των Ρεπου­μπλι­κα­νών το 2012 — ο POTUS δεν ήταν ο πρώ­τος φαντα­στι­κός φίλος του ηθοποιού.

Ο Guardian σημεί­ω­σε ότι η μητέ­ρα του Ίστ­γουντ απο­κά­λυ­ψε ότι ο γιος της είχε φαντα­στι­κούς φίλους ως παι­δί και ότι αυτό τον οδή­γη­σε στην τελι­κή εισβο­λή του στην υποκριτική.

3.

Ο Eastwood επέ­ζη­σε από ένα αερο­πο­ρι­κό δυστύ­χη­μα σε νερά γεμά­τα από καρχαρίες

Το 1951, ενώ υπη­ρε­τού­σε στον στρα­τό, ο Eastwood, τότε 21 ετών, ήταν επι­βά­της σε ένα στρα­τιω­τι­κό αερο­πλά­νο που συνε­τρί­βη κάπου γύρω από την Καλιφόρνια.

«Όλα πήγαν στρα­βά», εξή­γη­σε κάπο­τε. «Τα ραδιό­φω­να έσβη­σαν. Το οξυ­γό­νο τελεί­ω­σε. Και τελι­κά ξεμεί­να­με από καύ­σι­μα γύρω από το Point Reyes, στην Καλι­φόρ­νια, και πήγα­με στον ωκε­α­νό. Πήγα­με λοι­πόν για μπά­νιο. Ήταν τέλη Οκτω­βρί­ου, Νοέμ­βριος. Πολύ κρύο νερό. Έμα­θα _πολλά χρό­νια αργό­τε­ρα ότι ήταν ένας χώρος ανα­πα­ρα­γω­γής λευ­κού καρ­χα­ρία, αλλά χαί­ρο­μαι που δεν το ήξε­ρα αυτό εκεί­νη τη στιγ­μή, αλλιώς θα είχα μόλις πεθά­νει».

Ο Eastwood και ο πιλό­τος έφτα­σαν στην ακτή με σωσί­βιες σχεδίες.

_______________________

______________________

4.

Η υγιει­νή ζωή του Eastwood _όσα θέλα­τε (και δεν θέλε­τε) να ξέρε­τε _Lifestyle…

Το 1959, πολύ πριν από τις μοντέρ­νες δίαι­τες και τις τάσεις γυμνα­στι­κής, ο Eastwood μίλη­σε σε TV Guide και πρό­τει­νε κάποια απλά πράγ­μα­τα για τη δια­τή­ρη­ση της υγεί­ας. Ο ηθο­ποιός, ο οποί­ος απε­χθά­νε­ται το κάπνι­σμα, εξέ­φρα­σε την πεποί­θη­σή του «τρώ­τε πάντα πολ­λά φρού­τα, λαχα­νι­κά και βιτα­μί­νες και να απο­φεύ­γε­τε πάντα την υπερ­βο­λι­κή κατα­νά­λω­ση αλκο­όλ» (χρυ­σός κανό­νας και σήμε­ρα _κατ’ εξαί­ρε­ση για εμάς επι­τρέ­πε­ται η προ­βα­τί­να και η βρα­στή γίδα)

5.

Και αυτός ο υγιει­νός τρό­πος ζωής υπερ­βαί­νει τη δια­τρο­φή όντας επί­σης υπο­στη­ρι­κτής της  εσω­τε­ρι­κής γαλή­νης μέσω “transcendental meditation” (σσ. κάτι σαν υπερ­βα­τι­κός δια­λο­γι­σμός) _εξηγώντας  στο Esquire το 2009 πως «σου δίνει απλώς την ευκαι­ρία να συγκε­ντρώ­σεις τις σκέ­ψεις σου –όντας κάτι σαν θρη­σκευό­με­νος όταν εργά­ζο­μαι». Έχο­ντας το εξα­σκή­σει για σχε­δόν 50 χρό­νια, είπε.

Όταν πιέ­στη­κε για να το εξη­γή­σει πώς λει­τουρ­γεί για αυτόν, είπε: «Να!! Ορα­μα­τί­ζο­μαι ολό­κλη­ρες σεκάνς το πρωί πριν πάω… Ο δια­λο­γι­σμός μου είναι απλώς ότι στη­ρί­ζο­μαι στον εαυ­τό μου». Πρό­σθε­σε, ωστό­σο, «Δεν βγαί­νω και το που­λάω. Πολ­λοί άλλοι άνθρω­ποι βρί­σκουν νόη­μα με άλλο τρό­πο, ουρ­λιά­ζο­ντας στο δρό­μο ή ό,τι άλλο».

6.

Ο Music Man

Όλοι γνω­ρί­ζουν ότι ο ηθο­ποιός είναι λάτρης της μου­σι­κής από τη μελέ­τη της στο σχο­λείο μέχρι την ερμη­νεία σε soundtrack για μερι­κές από τις δικές του ται­νί­ες. Έγρα­ψε ακό­μη και το τρα­γού­δι της Diana Krall “Why Should I Care?” Αλλά το 1963, ενώ εμφα­νι­ζό­ταν στην επι­τυ­χη­μέ­νη τηλε­ο­πτι­κή σει­ρά Rawhide, κυκλο­φό­ρη­σε το άλμπουμ Rawhide’s Clint Eastwood Sings Cowboy Favorites.

7.

Θα μπο­ρού­σε να ήταν ο Σού­περ­μαν και ο Τζέιμς Μποντ και παρα­λί­γο να μην παί­ξει τον βρώ­μι­κο Χάρι

Φαντα­στεί­τε τον Κλιντ Ίστ­γουντ ντυ­μέ­νο με το κόκ­κι­νο και μπλε καλ­σόν του Σού­περ­μαν αντί του Κρί­στο­φερ Ριβ. Δεν αισθά­νε­ται ότι του ται­ριά­ζει, έτσι δεν είναι; Προ­φα­νώς ο Eastwood ένιω­σε το ίδιο, γι’ αυτό και απέρ­ρι­ψε τον ρόλο όταν του προτάθηκε.

«Μπο­ρώ να θυμη­θώ — και αυτό ήταν πριν από πολ­λά χρό­νια — όταν ο \ πρό­ε­δρος της Warner Bros Φρανκ Γου­έλς ήρθε σε μένα για να κάνω τον Σού­περ­μαν», είπε στους Los Angeles Times. «Έλε­γα _Σούπερμαν; Μπα, μπα αυτό δεν μου κάνει. Όχι ότι υπάρ­χει κάτι κακό. Απλά είναι για κάποιον αλλά όχι για μένα».

Στην ίδια συνέ­ντευ­ξη εξή­γη­σε ότι είχε επί­σης την ευκαι­ρία να πρω­τα­γω­νι­στή­σει ως 007.

«Μου πρό­σφε­ραν επί­σης αρκε­τά καλά χρή­μα­τα για να κάνω τον Τζέιμς Μποντ… Αυτό έγι­νε μετά την απο­χώ­ρη­ση του Σον Κόνε­ρι… Αλλά για μένα, λοι­πόν, αυτή ήταν η συναυ­λία κάποιου άλλου. Αυτή είναι η συμ­φω­νία του Sean. Δεν μου φαι­νό­ταν σωστό να το κάνω».

Όσο δύσκο­λο κι αν είναι να φαντα­στείς τον Eastwood ως τον πολύ Βρε­τα­νό 007 ή ως Superman, είναι ακό­μα πιο δύσκο­λο να φαντα­στείς τον Frank Sinatra ως Dirty Harry — αναμ­φι­σβή­τη­τα τον πιο διά­ση­μο ρόλο του Eastwood. Αλλά σχε­δόν συνέ­βη, όπως εξή­γη­σε ο Eastwood σε μια συνέ­ντευ­ξη του 2008 στο MTV.

«Υπο­θέ­τω ότι προ­σπά­θη­σαν να προ­σελ­κύ­σουν πολ­λούς ανθρώ­πους για αυτό. Δοκί­μα­σαν τους Frank Sinatra και Robert Mitchum και Steve McQueen. Μετά τελι­κά κατέ­λη­ξαν στον Φρανκ Σινά­τρα», θυμά­ται. «Ήμουν στο postproduction _στο Play Misty for Me και μου τηλε­φώ­νη­σαν και ρώτη­σαν: «Σας ενδια­φέ­ρει ακό­μα το Dirty Harry;» είπα, «Τι έγι­νε με τον Frank Sinatra;» _απάντησαν… «Ο Frank Sinatra έχει λίγο πρό­βλη­μα με το χέρι του, και δεν μπο­ρεί να κρα­τή­σει όπλο.» Ακού­στη­κε σαν μια αρκε­τά χαζή δικαιο­λο­γία, αλλά δεν είχε σημα­σία για μένα. Είπα «Θα το κάνω».

8.

Άκουσες ποτέ για ένα καουμπόι
…αλλεργικό στα άλογα;

Ακού­γε­ται σαν στή­σι­μο σε punch line, ή γρο­θιά στο στο­μά­χι αλλά είναι αλή­θεια — ο Κλιντ Ίστ­γουντ, ένας από τους πιο διά­ση­μους καου­μπό­η­δες του Χόλι­γουντ, είναι στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα αλλερ­γι­κός στα άλο­γα. Δεν είναι περί­ερ­γο που έμοια­ζε πάντα τόσο ενο­χλη­μέ­νος ενώ διέ­σχι­ζε την Άγρια Δύση.

Τα “καου­μπόι­κα” και η ιστο­ρία τους

8+1.

Ο Eastwood είναι το ίδιο παρα­γω­γι­κός πίσω από την κάμε­ρα όσο και μπρο­στά της

Όλοι ξέρου­με ότι ο Eastwood έχει του­λά­χι­στον ταλέ­ντο στη σκη­νο­θε­σία – έχει κερ­δί­σει δύο Όσκαρ για αυτό, τελι­κά – αλλά είναι εύκο­λο να ξεχά­σου­με ότι ανα­λαμ­βά­νει την ευθύ­νη πίσω από την κάμε­ρα από το Play Misty for Me (Η νύχτα της εκδί­κη­σης) του 1971. Ωστό­σο, μέχρι τη στιγ­μή που γρά­φτη­κε, ο Eastwood έχει σκη­νο­θε­τή­σει 39 ται­νί­ες μεγά­λου μήκους, περισ­σό­τε­ρες από φημι­σμέ­νους σύγ­χρο­νους όπως ο Martin Scorsese, ο Steven Spielberg, ο Ridley Scott, ο Francis Ford Coppola και ο George Lucas…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο