Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

CNN 😜 το ΠΑΜΕ συμμετέχει στην 24ωρη γενική απεργία της ΓΣΕΕ!!

ℹ️  Το CNN _για όσους δεν το γνω­ρί­ζουν (Cable News Network _Καλωδιακό Ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό Δίκτυο) είναι αμε­ρι­κα­νι­κό ενη­με­ρω­τι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο που ανή­κει στον μονο­πω­λια­κό κολοσ­σό Turner Broadcasting System, τμή­μα της Warner Media (ιδρύ­θη­κε το 1980 από τον Αμε­ρι­κα­νό μεγα­λοϊ­διο­κτή­τη ΜΜΕ Τεντ Τέρ­νερ ως 24ωρο ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό τηλε­ο­πτι­κό κανά­λι, στις ΗΠΑ και πολυά­ριθ­μα παρα­κλά­δια _θεματικά κανά­λια). Στην πορεία μετα­τρά­πη­κε σε διε­θνές (CNN International), που σε όλες σχε­δόν τις χώρες _μεταξύ άλλων και στην Ελλά­δα. Γνή­σια αστι­κό φυσι­κά, έχει πετύ­χει να απο­κτή­σει τη σφρα­γί­δα του “αντι­κει­με­νι­κού”…

Ήδη από προ­χτές “έπαι­ζε” το μοτί­βο “στην 24ωρη γενι­κή απερ­γία της ΓΣΕΕ …συμ­με­τέ­χει και το ΠΑΜΕ” _ “με συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα” (!!), ενώ σήμε­ρα σε συνε­χή ρεπορ­τάζ και βίντεο της openTV μέσω _glomex, ανα­φέ­ρει για το ηχη­ρό μήνυ­μα για αυξή­σεις στους μισθούς, συμ­βά­σεις εργα­σί­ας και λήψη μέτρων για την ακρί­βεια έστει­λαν χιλιά­δες δια­δη­λω­τές στις συγκε­ντρώ­σεις που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στην Αθή­να, στο πλαί­σιο της 

😜 24ωρης απεργίας
που κήρυξε η ΓΣΕΕ

Οι ομο­σπον­δί­ες και τα σωμα­τεία των συντα­ξιού­χων συγκε­ντρώ­θη­καν στις 9 το πρωί …
Απο­κα­τα­στά­θη­κε η κυκλο­φο­ρία των οχη­μά­των στο κέντρο της Αθήνας
Κανο­νι­κά διε­ξά­γε­ται η κυκλο­φο­ρία, καθώς άρθη­καν όλες οι κυκλο­φο­ρια­κές ρυθ­μί­σεις που ήταν σε εφαρ­μο­γή από το πρωί, λόγω των συγκε­ντρώ­σε­ων δια­μαρ­τυ­ρί­ας που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν στο πλαί­σιο της

24ωρης πανελλαδικής απεργίας
😜 που κήρυξε η ΓΣΕΕ 🔽⏬

 Δείτε σχετικό βίντεοστο FaceBook

Το ότι όλοι οι δρό­μοι σήμε­ρα οδη­γού­σαν _επί τέσ­σε­ρις σχε­δόν ώρες στο Σύνταγ­μα το είδαν όλοι ΧΙΛΙΑΔΕΣ πολ­λές ΧΙΛΙΑΔΕΣ εργά­τες απαί­τη­σαν Συμ­βά­σεις με αυξή­σεις μισθών καλώ­ντας στην απερ­γία της Πρω­το­μα­γιάς. Η ΕΡΤ, ασχο­λή­θη­κε με ρεπορ­τάζ μετα­ξύ των 40–50 συγκέ­ντρω­μέ­νους στην Κλαυθ­μώ­νος με τη ΓΣΕΕ _περνώντας από εκεί, είδα­με ιδί­οις όμμα­σι 3 πανό των ομά­δων του Σύρι­ζα, με συνο­λι­κά 11 άτο­μα να τα στη­ρί­ζουν και κάποιους άλλους πρό­θυ­μος, να τυρ­βά­ζουν περί ανέ­μων και υδάτων …

Εξάλ­λου μπο­ρεί­τε και να τους μετρή­σε­τε στις σχε­τι­κές φωτο

ΠΑΜΕ:
Μεγάλη απεργιακή συγκέντρωση 
στην Αθήνα

Εργα­ζό­με­νοι από δεκά­δες κλά­δους δου­λειάς δια­τρά­νω­σαν με τα πανό τους: «Η ανά­πτυ­ξή σας τσα­κί­ζει τη ζωή μας, αγώ­νας και αντε­πί­θε­ση η επι­λο­γή μας», με μαζι­κό «παρών» χώροι που βρί­σκο­νται στη μάχη υπο­γρα­φής των Συλ­λο­γι­κών Συμ­βά­σε­ων, όπως από το Μέταλ­λο, το Φάρ­μα­κο, τα Τρό­φι­μα, τους Οικο­δό­μους και με ιδιαί­τε­ρη παρου­σία νεο­σύ­στα­των Σωματείων.

Μαχη­τι­κό «παρών» έδω­σαν και απερ­γοί από το Δημό­σιο, ακυ­ρώ­νο­ντας κάθε μεθό­δευ­ση απερ­γο­σπα­σί­ας από την πλειο­ψη­φία της ΑΔΕΔΥ, αφού οι δυνά­μεις των ΠΑΣΚΕ — ΔΑΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ είχαν κατα­ψη­φί­σει την απερ­γία και

 Μαζί τους δια­δή­λω­σαν αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι, γυναί­κες, συντα­ξιού­χοι, νέοι και νέες.

 Στο Σύνταγ­μα δια­δή­λω­σαν και οι δια­νο­μείς της «e‑food» και της «wolt», οι οποί­οι έκα­ναν και μοτοπορεία.

Η σημε­ρι­νή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση απο­τε­λεί σημα­ντι­κό σταθ­μό κλι­μά­κω­σης μπρο­στά και στην απερ­γία της ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ που ήδη έχουν απο­φα­σί­σει τα Σωμα­τεία να γιορ­τά­σουν αγωνιστικά

Μ. Τετάρτη 1η Μάη,
με απεργιακή συγκέντρωση των Συνδικάτων,
στο Σύνταγμα, στις 10.30 το πρωί.

Παράλ­λη­λα απευ­θύν­θη­κε κάλε­σμα μαζι­κής συμ­με­το­χής στη Μαρα­θώ­νια Πορεία την Κυρια­κή 31 Απρί­λη, αλλά και στον εργα­τι­κό — λαϊ­κό αγώ­να δρό­μου, που είναι αφιε­ρω­μέ­νος στους 200 εκτε­λε­σμέ­νους κομ­μου­νι­στές της Πρω­το­μα­γιάς του ’44, την Κυρια­κή 28 Απρί­λη.PDF Logo

2024_200 _Καισαριανής

Χιλιά­δες εργά­τες απαί­τη­σαν Συμ­βά­σεις με αυξή­σεις μισθών – Επό­με­νο απερ­για­κό ραντε­βού την Πρωτομαγιά

Δ. Κου­τσού­μπας: Παλεύ­ου­με και διεκ­δι­κού­με μαζί με όλο τον εργα­ζό­με­νο λαό μέτρα αντι­με­τώ­πι­σης του τερά­στιου κόστους ζωής

 

ΝΤΡΑΠΗΚΕ ΚΑΙ Η ΝΤΡΟΠΗ

Την ημέρα της απεργίας 
το Εργατικό Κέντρο Σερρών 
καλεί σε συγκέντρωση… 
το απόγευμα!

“Ντρά­πη­κε και η ντρο­πή” ανα­φέ­ρουν χαρα­κτη­ρι­στι­κά το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Επε­ξερ­γα­σί­ας Απορ­ριμ­μά­των Ν. Σερ­ρών, το Σωμα­τείο Εργα­τών Επε­ξερ­γα­σί­ας Μετάλ­λου Ν. Σερ­ρών, ο Δημο­κρα­τι­κός Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Ν. Σερ­ρών και το Σωμα­τείο Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ ΠΕ Σερ­ρών σχε­τι­κά με τη στά­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Σερ­ρών για την απεργία.

Όπως σημειώ­νουν, “ο κατή­φο­ρος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Σερ­ρών δεν έχει στα­μα­τη­μό. Καταγ­γέλ­λου­με στους εργα­ζό­με­νους των Σερ­ρών τους εργα­το­πα­τέ­ρες του Εργα­τι­κού Κέντρου, αφού τη μέρα της πανελ­λα­δι­κής απερ­γί­ας στις 17 του Απρί­λη καλούν ουσια­στι­κά σε απερ­γο­σπα­σία, απο­φα­σί­ζο­ντας συγκέ­ντρω­ση για τις 6.30 το από­γευ­μα!  Η κατρα­κύ­λα τους δεν έχει πάτο. Από την υπο­νό­μευ­ση των αγώ­νων περ­νά­νε στην ανοι­χτή απεργοσπασία.

Αφού στή­ρι­ξαν την από­φα­ση της πλειο­ψη­φί­ας στη ΓΣΕΕ να μην πάρει από­φα­ση για απερ­γία στις 28 Φλε­βά­ρη, ενά­ντια στη θέλη­ση των εργα­ζό­με­νων, έρχο­νται τώρα να υπο­νο­μεύ­σουν και την ίδια τους την από­φα­ση για τις 17 Απρί­λη. Δεν το κρύ­βουν πλέ­ον. Είναι απέ­να­ντι από τους εργα­ζό­με­νους που τους θέλουν υπο­ταγ­μέ­νους στους καπι­τα­λι­στές. Ο εργο­δο­τι­κός συν­δι­κα­λι­σμός εν δράσει.

Καλού­με τους εργα­ζό­με­νους να τους γυρί­σουν την πλά­τη. Έχουν συντα­χθεί με το κεφά­λαιο ενά­ντια στους εργά­τες και πλέ­ον δεν το κρύβουν”.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο