Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Coca-Cola 3E: Απολύει εργαζόμενο με 67% αναπηρία!

Την από­λυ­ση του εργα­ζό­με­νου Γ.Ρ. με 67% ανα­πη­ρία από την εργο­δο­σία της Coca-Cola 3E, κατήγ­γει­λαν σήμε­ρα ο εργα­ζό­με­νος και το Συν­δι­κά­το Τρο­φί­μων και Ποτών νομού Βοιω­τί­ας στην Επι­θε­ώ­ρη­ση Εργα­σια­κών Σχέ­σε­ων, στη διάρ­κεια τρι­με­ρούς συνά­ντη­σης όπου παρα­βρέ­θη­κε και εκπρό­σω­πος της εργοδοσίας.

Ακό­μα παρα­βρέ­θη­καν ο Βασί­λης Παπα­γε­ωρ­γί­ου, μέλος του ΔΣ της Ομο­σπον­δί­ας Τρο­φί­μων και το Εργα­τι­κό Κέντρο Θήβας απαι­τώ­ντας την ανά­κλη­ση της απόλυσης.

Όπως κατήγ­γει­λαν, η από­λυ­ση του εργα­ζό­με­νου ήρθε ύστε­ρα από την άρνη­σή του σε «εθε­λού­σια απο­χώ­ρη­ση», με την αιτιο­λο­γία ότι δεν υπάρ­χει θέση στην εται­ρεία. Ας σημειω­θεί ότι ο εργα­ζό­με­νος δού­λευε στην 3Ε για 29 χρό­νια. Ακό­μα ανέ­φε­ραν ότι έχα­σε την όρα­σή του από το δεξί μάτι λόγω ατυ­χή­μα­τος κατά τη διάρ­κεια της εργα­σί­ας του και πως έχει υπο­στεί τρία καρ­διο­λο­γι­κά χει­ρουρ­γεία.

Ως προς την «εθε­λού­σια απο­χώ­ρη­ση» αξί­ζει να σημειω­θεί ότι το Συν­δι­κά­το σε πρό­σφα­τη ανα­κοί­νω­σή του καταγ­γέλ­λει ότι «η εργο­δο­σία με τη μορ­φή των “οικειο­θε­λών” απο­χω­ρή­σε­ων έχει προ­βεί σε δεκά­δες απο­λύ­σεις εργα­ζο­μέ­νων κυρί­ως στον χώρο των πωλή­σε­ων. Και πρό­σφα­τα στους συνα­δέλ­φους που εργά­ζο­νταν στο πιστω­τι­κό τμή­μα (τμή­μα εκκα­θα­ρί­σε­ων), τους αντι­κα­τέ­στη­σε με εργο­λα­βι­κούς εργα­ζό­με­νους».

Από τη μεριά της, η εκπρό­σω­πος της εργο­δο­σί­ας δήλω­σε στην Επι­θε­ώ­ρη­ση ότι η από­λυ­ση είναι νόμι­μη. Η Επι­θε­ώ­ρη­ση έδω­σε περι­θώ­ριο 10 ημε­ρών στις δύο πλευ­ρές να υπο­βάλ­λουν σχε­τι­κά υπομνήματα.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο