Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Combat 18 Hellas” η νεοναζιστική οργάνωση που φέρεται ότι εξαρθρώθηκε από την Αντιτρομοκρατική

Σε σωρεία επι­θέ­σε­ων με εκρη­κτι­κούς-εμπρη­στι­κούς μηχα­νι­σμούς, βόμ­βες μολό­τοφ και εφό­δους σε στέ­κια μετα­να­στών και αντι­ρα­τσι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, από εγκλη­μα­τι­κή ακρο­δε­ξιά ομά­δα, που δρα­στη­ριο­ποιεί­ται κυρί­ως στην Αττι­κή, αλλά και στην επαρ­χία, φέρο­νται να εμπλέ­κο­νται οι προ­σα­χθέ­ντες από την Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή Υπη­ρε­σία, κατά τη διάρ­κεια της συντο­νι­σμέ­νης επι­χεί­ρη­σης που βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη από το πρωί.

Πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι επι­χεί­ρη­ση της Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κής αφο­ρά την ναζι­στι­κή οργά­νω­ση “Combat 18 Hellas”,  σκλη­ρή ναζι­στι­κή οργά­νω­ση, η οποία επι­χει­ρεί να εκμε­ταλ­λευ­τεί την απου­σία από το πεζο­δρό­μιο των ταγ­μά­των εφό­δου τα οποία η Χρυ­σή Αυγή υπο­χρε­ώ­θη­κε να απο­σύ­ρει λόγω της δίκης της.

Η ναζι­στι­κή οργά­νω­ση «Combat 18» εμφα­νί­στη­κε στην Ελλά­δα μαζί με την οργά­νω­ση «Ανέ­ντα­χτοι Μαιάν­δριοι Εθνι­κι­στές» (ΑΜΕ) που η αρχη­γία της απο­δί­δε­ται στον γνω­στό ακρο­δε­ξιό Αντώ­νη Ανδρου­τσό­που­λο, γνω­στό ως «Περί­αν­δρο». Ο συγκε­κρι­μέ­νος, τον Ιού­νη του 1998 με ομά­δα φασι­στών της Χρυ­σής Αυγής, έκα­νε δολο­φο­νι­κή επί­θε­ση στον φοι­τη­τή Δημή­τρη Κου­σου­ρή, έξω από τα δικα­στή­ρια της Ευελ­πί­δων. Η «Combat 18», σύμ­φω­να με δημο­σιεύ­μα­τα, έχει ανα­λά­βει τις επι­θέ­σεις στα στέ­κια «Στρού­γκα» και «Δίστο­μο» σε Νέα Φιλα­δέλ­φεια και Αγιο Παντε­λε­ή­μο­να, εμπρη­στι­κές επι­θέ­σεις σε σπί­τι Ρομά που είχε συλ­λη­φθεί ως ύπο­πτος για το θάνα­το του 11χρονου στο Μενί­δι από σφαί­ρα, όπου μάλι­στα είχαν προ­χω­ρή­σει σε σχε­τι­κή ανάρ­τη­ση στο δια­δί­κτυο. Εμπρη­στι­κές επι­θέ­σεις έχουν γίνει και στο αυτο­δια­χει­ρι­ζό­με­νο στέ­κι «Αγρός» στο πάρ­κο Τρί­τση, στο στέ­κι «Αντί­πε­ρα Οχθη» στο Παλαιό Φάλη­ρο, στο στέ­κι «Αντί­πνοια» στα Πετρά­λω­να. Επί­σης, έχουν βεβη­λώ­σει το μνη­μείο για τον Παύ­λο Φύσ­σα. Ανά­με­σα στις επι­θέ­σεις τους είναι η βεβή­λω­ση του εβραϊ­κού νεκρο­τα­φεί­ου στη Νίκαια, του μνη­μεί­ου της Εθνι­κής Αντί­στα­σης στην Κεφα­λο­νιά, του μνη­μεί­ου Ολο­καυ­τώ­μα­τος στη Ρόδο.

Η βρε­τα­νι­κή νεο-ναζι­στι­κή οργά­νω­ση «Combat 18» — παρα­κλά­δι της οποί­ας φέρε­ται να είναι η «Combat 18 Hellas» έχει συν­δε­θεί τη δεκα­ε­τία του 1990 με τρο­μο­κρα­τι­κές ενέρ­γειες, βία και εμπρη­στι­κές επιθέσεις.

Σύμ­φω­να με σχε­τι­κό δημο­σί­ευ­μα του BBC Panorama, πρώ­ην ηγε­τι­κό μέλος της οργά­νω­σης περιέ­γρα­ψε την «Combat 18» ως «κατ’ ουσί­αν νεο-ναζι­στι­κή» με τις αρχές της να βασί­ζο­νται στον φασισμό.

Εμπνευ­ση για το όνο­μά της απο­τέ­λε­σε ο Αδόλ­φος Χίτλερ καθώς το «18» αφο­ρά στο πρώ­το και το όγδοο γράμ­μα της γερ­μα­νι­κής αλφα­βή­του, «Α» και «Η», δηλα­δή τα αρχι­κά του Χίτλερ.

Η οργά­νω­ση φέρε­ται να συστά­θη­κε το 1992 στο Ηνω­μέ­νο Βασί­λειο, ενώ τρά­βη­ξε πολύ νωρίς την προ­σο­χή των βρε­τα­νι­κών αρχών λόγω των απει­λών κατά μετα­να­στών, μελών εθνι­κών μειο­νο­τή­των και αρι­στε­ρών. Μάλι­στα, το 1992 άρχι­σε να εκδί­δει το περιο­δι­κό «Redwatch», το οποίο περι­λαμ­βά­νει ονό­μα­τα, φωτο­γρα­φί­ες και διευ­θύν­σεις των πολι­τι­κών της αντι­πά­λων. Ακό­μη, η «Combat 18» είναι κατά της εκλο­γι­κής διαδικασίας.

Παρό­τι η προ­έ­λευ­ση της νεο-ναζι­στι­κής οργά­νω­σης τοπο­θε­τεί­ται στην Βρε­τα­νία, φέρε­ται να συν­δέ­ε­ται και με κινή­μα­τα στις ΗΠΑ, ενώ η δρά­ση της φαί­νε­ται να έχει εξα­πλω­θεί σήμε­ρα και σε άλλες χώρες ανά τον κόσμο.

combact1 combact11 combact12 combact13 combact14

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο