Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Copa Africa: Τραγωδία στο Καμερούν με οκτώ νεκρούς (ΒΙΝΤΕΟ)

Του­λά­χι­στον οκτώ άνθρω­ποι έχα­σαν την ζωή τους στο τρα­γι­κό ατύ­χη­μα που συνέ­βη χθες στο Καμε­ρούν όταν χιλιά­δες φίλα­θλοι προ­σπά­θη­σαν να εισέλ­θουν στο στά­διο “Olembe”, στην πρω­τεύ­ου­σα Για­ου­ντέ, προ­κει­μέ­νου να παρα­κο­λου­θή­σουν την προ­σπά­θεια της διορ­γα­νώ­τριας χώρας του κυπέλ­λου Εθνών Αφρι­κής απέ­να­ντι στις Ν. Κομό­ρες, στο νοκ-άουτ αγώ­να της φάσης των «16» του τουρνουά.

Δημιουρ­γή­θη­κε συνω­στι­σμός, πανι­κός και οκτώ άνθρω­ποι, έως τώρα, έχα­σαν τη ζωή τους, ενώ δεκά­δες δια­κο­μί­στη­καν σε νοσοκομεία.

Aυτό­πτες μάρ­τυ­ρες ανέ­φε­ραν ότι φίλα­θλοι ποδο­πα­τή­θη­καν έπει­τα από την εισβο­λή οπα­δών σε θύρα του γηπέ­δου και o περι­φε­ρεια­κός κυβερ­νή­της, Νασέ­ρι Πολ Μίγια, δήλω­σε πως ίσως ο αριθ­μός των νεκρών να μεγα­λώ­σει, καθώς 38 άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν, ενώ επτά βρί­σκο­νται σε κρί­σι­μη κατάσταση.

«Μερι­κοί από τους τραυ­μα­τί­ες είναι σε δύσκο­λη κατά­στα­ση και θα πρέ­πει να τους μετα­φέ­ρου­με σε εξει­δι­κευ­μέ­νο νοσο­κο­μείο», ανέ­φε­ρε εκπρό­σω­πος του νοσο­κο­μεί­ου, το οποίο υπο­δέ­χτη­κε πρώ­το τους δεκά­δες τραυ­μα­τί­ες. Η αφρι­κα­νι­κή ποδο­σφαι­ρι­κή συνο­μο­σπον­δία ανα­κοί­νω­σε ότι είναι σε επα­φή με την κυβέρ­νη­ση του Καμε­ρούν για να διε­ρευ­νη­θούν τα αίτια της τραγωδίας.

Η Αφρι­κα­νι­κή Ποδο­σφαι­ρι­κή Συνο­μο­σπον­δία (CAF), η οποία διορ­γα­νώ­νει το κορυ­φαίο τουρ­νουά της ηπεί­ρου, έστει­λε τον γενι­κό γραμ­μα­τέα της, Βερόν Μοσέν­γκο-Ομπά, να επι­σκε­φθεί «τους τραυ­μα­τί­ες που νοση­λεύ­ο­νται στα νοσο­κο­μεία της Για­ου­ντέ», σύμ­φω­να με δελ­τίο τύπου. «Η CAF διε­ρευ­νά την κατά­στα­ση, για να λάβει περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες σχε­τι­κά με αυτά τα περι­στα­τι­κά» συνέ­χι­σε η Συνομοσπονδία.

Αξί­ζει να σημειω­θεί ότι οι εργα­σί­ες στο 60.000 θέσε­ων στά­διο «Ολε­μπέ» συνε­χί­στη­καν μέχρι την έναρ­ξη του κορυ­φαί­ου τουρ­νουά ποδο­σφαί­ρου της Αφρι­κής, ωθώ­ντας την CAF να πραγ­μα­το­ποι­ή­σει έκτα­κτη συνε­δρί­α­ση για να συζη­τή­σει την πλή­ρη ακύ­ρω­ση της διοργάνωσης.

«Η CAF διε­ρευ­νά αυτήν τη στιγ­μή την κατά­στα­ση και προ­σπα­θεί να πάρει περισ­σό­τε­ρες λεπτο­μέ­ρειες για το τι συνέ­βη. Είμα­στε σε συνε­χή επι­κοι­νω­νία με την κυβέρ­νη­ση του Καμε­ρούν και την Τοπι­κή Οργα­νω­τι­κή Επι­τρο­πή» ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­σή της.

Η κυβέρ­νη­ση δεν έδω­σε κάποια πλη­ρο­φο­ρία για την αιτία της τρα­γω­δί­ας ή εάν επι­τρε­πό­ταν στους οπα­δούς να εισέλ­θουν στο γήπε­δο χωρίς εισι­τή­ρια. Δεν είναι ξεκά­θα­ρο για­τί ο αγώ­νας συνε­χί­στη­κε μετά τα επει­σό­δια. Μετά από χαμη­λή παρου­σία στους αγώ­νες της φάσης των ομί­λων σε ολο­καί­νουρ­για γήπε­δα, οι αρχές του Καμε­ρούν έχουν ανοί­ξει τις πύλες των γηπέ­δων, οργά­νω­σαν μαζι­κές μετα­φο­ρές και έδω­σαν δωρε­άν εισι­τή­ρια για να δελε­ά­σουν τους φιλάθλους.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο