Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Copa Africa 2019: Ενα τουρνουά με άδεια στάδια — Την «κούπα» η Αλγερία

Το Κύπελ­λο Αφρι­κής ολο­κλη­ρώ­θη­κε χθες το βρά­δυ με την νίκη (1–0) της Αλγε­ρί­ας επί της Σενε­γά­λης στον τελι­κό που έγι­νε στο Κάι­ρο. Η Αλγε­ρία τα κατά­φε­ρε για δεύ­τε­ρη φορά στην Ιστο­ρία της διορ­γά­νω­σης, ύστε­ρα από 29 χρό­νια. Το μονα­δι­κό γκολ του αγώ­να σημειώ­θη­κε με τη συμπλή­ρω­ση μόλις ενός λεπτού αγώ­να. Ένα απο­νε­νοη­μέ­νο σουτ του Μπου­νε­τζά κόντρα­ρε στο πόδι του Σανέ, η μπά­λα πήρε απί­στευ­τη τρο­χιά και  1–0.

Στο υπό­λοι­πο παι­χνί­δι η ομά­δα του Τζα­μέλ Μπελ­μα­ντί απλώς περί­με­νε. Έπαι­ξε πίσω από την μπά­λα (όπως και με την Νιγη­ρία) για την ακρί­βεια δεν έκα­νε άλλη φάση στον αγώ­να. Από την άλλη, η Σενε­γά­λη που είχε τον έλεγ­χο στο μεγα­λύ­τε­ρο μέρος του ματς, αλλά δεν μπό­ρε­σε να βρει διαδρόμους.

Την διορ­γά­νω­ση παρα­κο­λού­θη­σαν με πάθος σε όλη την ήπει­ρο, με τους οπα­δούς να συγκε­ντρώ­νο­νται μπρο­στά στις τηλε­ο­ρά­σεις, σε πλα­τεί­ες και μπαρ.

Η νίκη της Αλγε­ρί­ας στα ημι­τε­λι­κά επί της Νιγη­ρί­ας προ­κά­λε­σε εορ­τα­σμούς και επει­σό­δια τόσο στην ίδια τη χώρα όσο και στη Γαλ­λία, ενώ πανη­γυ­ρι­σμοί υπήρ­ξαν δρό­μοι στο Ντα­κάρ μετά την πρό­κρι­ση της Σενεγάλης.

Υπήρ­χαν παρό­μοιες σκη­νές στο Κοτο­νού, αφού ο Μπε­νίν έφθα­σε για πρώ­τη φορά στους προη­μι­τε­λι­κούς και ο πρό­ε­δρος της Μαδα­γα­σκά­ρης Άντρι Ραζο­ε­λί­να ταξί­δε­ψε με αερο­πλά­νο μαζί με και μερι­κές εκα­το­ντά­δες οπα­δούς στην Αίγυ­πτο για να παρα­κο­λου­θή­σουν την ομά­δα του να αγω­νί­ζε­ται στην κορυ­φαία διορ­γά­νω­ση της Αφρικής.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο