Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

COSCO: «Όλοι για έναν και ένας για όλους» (Φωτο+Video)

Μπρο­στά στην επι­τυ­χία της 24ωρης απερ­γί­ας στην Cosco– το όργιο κατα­στο­λής από την κυβέρ­νη­ση δεν πέρα­σε, με βρο­χή από συν­θή­μα­τα και χει­ρο­κρο­τή­μα­τα έγι­νε δεκτή στο λιμά­νι του Πει­ραιά από τους απερ­γούς, η ανα­φο­ρά του Πανα­γιώ­τη Πολί­τη, πρό­ε­δρου του επι­χει­ρη­σια­κού σωμα­τεί­ου της ΛΑΡΚΟ, «Όλοι για έναν και ένας για όλους», ανα­φε­ρό­με­νος στην αλλη­λεγ­γύη στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων COSCO — ΛΑΡΚΟ, απέ­να­ντι στην ολο­μέ­τω­πη επί­θε­ση που δέχονται.

Το σύν­θη­μα, «Χωρίς εσέ­να γρα­νά­ζι δε γυρ­νά, εργά­τη μπο­ρείς χωρίς αφε­ντι­κά», δόνη­σε την ατμό­σφαι­ρα. Η αντι­προ­σω­πεία των σωμα­τεί­ων της ΛΑΡΚΟ παρα­μέ­νει στο λιμά­νι του Πει­ραιά στο πλευ­ρό των απεργών.

«Η τελευταία μας κουβέντα: Δεν θα μας βγάλετε από τις εργασίες μας» 

Στο πλευρό τους Σωματεία, Συνδικάτα και το ΚΚΕ

Την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους να μη δεχθούν τα εγκλη­μα­τι­κά σχέ­δια της κυβέρ­νη­σης για κλεί­σι­μο του εργο­στα­σί­ου με απο­λύ­σεις όλων των εργα­ζο­μέ­νων και ξεσπί­τω­μα των 300 οικο­γε­νειών από τον κοντι­νό οικι­σμό που μένουν οι εργά­τες, δια­τρά­νω­σε σε παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας αντι­προ­σω­πεία Σωμα­τεί­ων και εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ, στα γρα­φεία του Ειδι­κού Δια­χει­ρι­στή σήμε­ρα το πρωί στο Μαρούσι.

Κάλε­σαν τον ειδι­κό δια­χει­ρι­στή, που έχει ανα­λά­βει τη δια­δι­κα­σία εκκα­θά­ρι­σης, να μην τολ­μή­σει να προ­χω­ρή­σει στην κοι­νο­ποί­η­ση των απο­λύ­σε­ων, ενώ σε μια συμ­βο­λι­κή κίνη­ση τού παρέ­δω­σαν το εξώ­δι­κο από­λυ­σής του από τους εργά­τες της ΛΑΡΚΟ

Στο πλευ­ρό των εργα­ζο­μέ­νων βρέ­θη­καν εκπρό­σω­ποι Σωμα­τεί­ων και Συν­δι­κά­των της Αθή­νας καθώς και ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, μέλος του ΠΓ και βου­λευ­τής του ΚΚΕ, ο οποί­ος εξέ­φρα­σε την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­ση του Κόμ­μα­τος στον αγώ­να τους.

Οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ ανα­νέ­ω­σαν το αγω­νι­στι­κό τους ραντε­βού για τις επό­με­νες μέρες (δια­βά­στε παρα­κά­τω) ενώ αμέ­σως μετά την παρά­στα­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο Μαρού­σι, κατέ­βη­καν στο λιμά­νι του Πει­ραιά σε ένδει­ξη αλλη­λεγ­γύ­ης στους απερ­γούς εργα­ζό­με­νους της COSCO.

Έξω από τα κεντρι­κά γρα­φεία της ΛΑΡΚΟ, ο Πανα­γιώ­της Πολί­της, πρό­ε­δρος του Επι­χει­ρη­σια­κού Σωμα­τεί­ου ΛΑΡΚΟ Λάρυ­μνας, σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων πως «μετά από 24 μήνες εφαρ­μο­γής των εγκλη­μα­τι­κών σχε­δια­σμών της κυβέρ­νη­σης, η ΛΑΡΚΟ παρα­μέ­νει ανοι­χτή χάρη στους αγώ­νες των εργα­ζο­μέ­νων και πρό­σθε­σε: “Η κυβέρ­νη­ση την ήθε­λε κλει­στή, να πετά­ξει τους εργα­ζό­με­νους στον δρό­μο και να την ρημά­ξει. Αυτό που ανα­κοί­νω­σαν να το πάρουν πίσω. Δεν φεύ­γου­με από τις δου­λειές και τα σπί­τια μας. Θα αγω­νι­στού­με και θα νικήσουμε»

Το ΚΚΕ στο πλευρό τους

Τη στή­ρι­ξη του ΚΚΕ στον αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ ενά­ντια στους εγκλη­μα­τι­κούς σχε­δια­σμούς της κυβέρ­νη­σης που κλεί­νει τη ΛΑΡΚΟ, απο­λύ­ει τους εργα­ζό­με­νους και τους πετά­ει έξω από τα σπί­τια τους, εξέ­φρα­σε ο Γιώρ­γος Μαρί­νος, βου­λευ­τής του ΚΚΕ, τονί­ζο­ντας παράλ­λη­λα ότι αγώ­νας των εργα­ζο­μέ­νων της ΛΑΡΚΟ, όπως και στην COSCO, έχει γενι­κό­τε­ρη σημασία.

Την αλλη­λεγ­γύη ολό­κλη­ρης της εργα­τι­κής τάξης μετέ­φε­ρε στον χαι­ρε­τι­σμό του ο Πανα­γιώ­της Κατά­ρας, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Τύπου και Χάρ­του, τονί­ζο­ντας ότι εξε­λίσ­σε­ται μια γενι­κευ­μέ­νη επί­θε­ση στους εργαζόμενους.

Τη στή­ρι­ξη των Συν­δι­κά­των σε όποια αγω­νι­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση απο­φα­σί­σουν οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, εξέ­φρα­σε ο Βάλ­σα­μος Συρί­γος, γγ της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων, σημειώ­νο­ντας παράλ­λη­λα ότι με την παρου­σία αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων στην απερ­γία των εργα­τών στο λιμά­νι της COSCO και τις κινη­το­ποι­ή­σεις των αγρο­τών στη Θεσ­σα­λία ανα­δεί­χθη­κε για μία ακό­μη φορά ότι το αστι­κό κρά­τος είναι απόν στα προ­βλή­μα­τα του λαού και παρόν όταν είναι να εξυ­πη­ρε­τή­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα των επιχειρηματιών.

«Θέλου­με δου­λειά και όχι επι­δό­μα­τα και κοι­νω­φε­λή προ­γράμ­μα­τα», ανέ­φε­ρε ο Γιώρ­γος Σελε­βά­κος, από το Σωμα­τείο στα Μεταλ­λεία της ΛΑΡΚΟ στην Εύβοια.

«Όλοι μέσα στις εργα­σί­ες μας ή όλοι μαζί έξω. Είμα­στε πολ­λοί και έχου­με το δίκιο. Θα νική­σου­με», τόνι­σε ο Δημή­τρης Καρα­γιάν­νης, πρό­ε­δρος της ΟΜΕ και μέλος της διοί­κη­σης του Σωμα­τεί­ου στα Μεταλ­λεία της ΛΑΡΚΟ στη Βοιωτία.

«Όχι στην προ­σπά­θεια διά­σπα­σης που επι­χει­ρεί η κυβέρ­νη­ση. Ή όλοι μέσα ή όλοι μαζί έξω», τόνι­σε ο Ανδρέ­ας Κορεν­τζέ­λος, γραμ­μα­τέ­ας του Επι­χει­ρη­σια­κού Σωμα­τεί­ου της Λάρυμνας.

Σωμα­τείο εργα­ζό­με­νων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας
Ο αγώ­νας είναι στα χέρια των εργα­τών και των οικο­γε­νειών τους — Γενι­κός ξεση­κω­μός ενά­ντια στις απολύσεις

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο