Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

#Covid-19: Έκτακτα μέτρα στη Λάρισα

Τις απο­φά­σεις της κυβέρ­νη­σης για καρα­ντί­να 14 ημε­ρών στον καταυ­λι­σμό των Ρομά στη Ν. Σμύρ­νη Λάρι­σας και στη δομή φιλο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στο Κου­τσό­χε­ρο και για την ανα­στο­λή της λει­τουρ­γί­ας όλων των λαϊ­κών αγο­ρών επί­σης για 14 μέρες σε όλη τη Θεσ­σα­λία, ανα­κοί­νω­σε ο Νίκος Χαρ­δα­λιάς υφυ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη στη σημε­ρι­νή ενη­μέ­ρω­ση του υπουρ­γεί­ου Υγείας.

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται πως στη Λάρι­σα εντο­πί­στη­κε αρχι­κά ένα θετι­κό κρού­σμα στον καταυ­λι­σμό των Ρομά και μετά την ιχνη­λά­τη­ση εντο­πί­στη­καν άλλα 20 κρού­σμα­τα, που περι­λαμ­βά­νο­νται στα σημε­ρι­νά νέα 56 κρού­σμα­τα. Αυτοί οι 20 ασθε­νείς μετα­φέ­ρο­νται σε ξενο­δο­χείο για να παρα­κο­λου­θού­νται ενώ σχε­διά­ζε­ται να μετα­φερ­θούν άτο­μα της περιο­χής που ανή­κουν σε ευπα­θείς ομά­δες και με υπο­κεί­με­να νοσή­μα­τα σε ξενο­δο­χεία της πόλης για προ­λη­πτι­κούς λόγους, όπως ανακοινώθηκε.

Επί­σης, σε καρα­ντί­να τέθη­κε για 14 μέρες και η δομή φιλο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων και μετα­να­στών στο Κου­τσό­χε­ρο καθώς δια­πι­στώ­θη­κε συσχέ­τι­ση με τον οικι­σμό των Ρομά.

Κλει­στές θα μεί­νουν οι λαϊ­κές αγο­ρές σε όλη τη Θεσ­σα­λία για 14 μέρες, επί­σης απα­γο­ρεύ­ε­ται το κάθε είδους πλα­νό­διο εμπό­ριο, ενώ από αύριο θα γίνο­νται προ­λη­πτι­κοί έλεγ­χοι σε κατοί­κους των Δήμων Τυρ­νά­βου, Φαρ­σά­λων και Σοφάδων.

Ο Ν. Χαρ­δα­λιάς επα­νέ­λα­βε την από­φα­ση της Ιεράς Συνό­δου, τη Μεγά­λη Εβδο­μά­δα να είναι κλει­στές οι εκκλη­σί­ες για τον κόσμο και διευ­κρί­νι­σε πως το μέτρο αυτό ισχύ­ει για όλα τα δόγ­μα­τα και τις θρησκείες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο